دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

133 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC016014
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016023
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016009
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016010
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016011
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016015
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016016
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016017
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016018
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016020
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016021
کیفیت: 
R ARRAY
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016022
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016024
کیفیت: 
R ARRAY
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

3,800          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016025
کیفیت: 
R ARRAY
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016026
کیفیت: 
R ARRAY
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016012
کیفیت: 
R ARRAY
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

3,800          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016013
کیفیت: 
R ARRAY
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016019
کیفیت: 
R ARRAY
وضعیت موجود
4,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC266311662744095
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 5 پین
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC268891663491144
کیفیت: 
4*0603 8PIN 1%
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC225381654979259
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 9 پین
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC243301657984499
کیفیت: 
4*0603 8PIN
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC258661660921915
کیفیت: 
مقاومت آرایه ای 10 پین
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC263831662391996
کیفیت: 
4*0805 8PIN
-- اتمام موجودی --
منو