دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

339 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018251
کیفیت: 
General perpose power transistor
وضعیت موجود
162,000  تومان
1+ تعداد

158,400          
11+ 

153,000          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239221657095144
کیفیت: 
PNP 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
72,000  تومان
1+ تعداد

70,560          
10+ 

68,400          
25+ 

67,680          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC237131656528670
کیفیت: 
NPN 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
72,000  تومان
1+ تعداد

70,560          
10+ 

68,400          
25+ 

67,680          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC270211666772153
کیفیت: 
120V, 10A, NPN Transistor
وضعیت موجود
64,800  تومان
1+ تعداد

52,214          
11+ 

51,682          
51+ 

51,149          
101+ 

50,616          
201+ 

47,952          
501+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239231657095357
کیفیت: 
TO-3P PNP 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
57,600  تومان
1+ تعداد

56,448          
10+ 

54,720          
25+ 

54,000          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC208591652816304
کیفیت: 
TO-3P NPN 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
57,600  تومان
1+ تعداد

56,448          
10+ 

54,720          
25+ 

54,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018254
کیفیت: 
Complementary Silicon<br /> Power Transistors
وضعیت موجود
55,800  تومان
1+ تعداد

54,684          
11+ 

53,100          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC270221667218212
کیفیت: 
transistor 120v,10A, PNP <br /> استفاده در مدار های تغذیه و امپلی فایر
وضعیت موجود
53,280  تومان
1+ تعداد

52,214          
11+ 

51,682          
51+ 

51,149          
101+ 

50,616          
201+ 

47,952          
501+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018468
کیفیت: 
PNP 6 0V 15 A Complementary Power Transistor / TO 247
وضعیت موجود
39,600  تومان
1+ تعداد

38,016          
10+ 

36,495          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018469
کیفیت: 
Bipolar (Bjt) Single Transistor Npn 10 0V 3MHz 125 W 25 A / TO247
وضعیت موجود
39,600  تومان
1+ تعداد

38,016          
10+ 

36,495          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018470
کیفیت: 
PNP 10 0V 25 A Complementary Power Transistor / TO 247
وضعیت موجود
39,600  تومان
1+ تعداد

38,016          
10+ 

36,495          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC018493
کیفیت: 
High Voltage Fast Switching NPN Power Transistor GP BJT NPN 400V 12A 3Pin (3+Tab) / TO 247
وضعیت موجود
22,082  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018494
کیفیت: 
NPN Power Transistor 40 0V CE Breakdown 12 A / TO220
وضعیت موجود
19,202  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018496
کیفیت: 
Trans GP BJT NPN 400V 8A 80000mW 3Pin(3+Tab) / TO220AB
وضعیت موجود
16,200  تومان
1+ تعداد

15,876          
10+ 

15,401          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018380
کیفیت: 
NPN Silicon Switching Transistor 5 0V 800mA / TO 18
وضعیت موجود
15,840  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018274
کیفیت: 
NPN 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
15,300  تومان
1+ تعداد

14,688          
20+ 

14,098          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018273
کیفیت: 
PNP 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
15,300  تومان
1+ تعداد

14,760          
20+ 

14,098          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018480
کیفیت: 
NPN Medium Power Transistors<br /> Collector Emitter Voltage = 40v<br /> Collector Current Continuous = 1A
وضعیت موجود
14,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018478
کیفیت: 
Transistor NPN 45V 0.2A / TO 18
وضعیت موجود
13,500  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018479
کیفیت: 
Transistor NPN 25V 0.2A / TO 18
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018252
کیفیت: 
Transistor GP BJT NPN 25V 200mA 3Pin TO 18
وضعیت موجود
12,600  تومان
1+ تعداد

12,240          
10+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC187571643307243
کیفیت: 
TIP122 Series NPN/PNP 10 0V 5 A Complimentary Darlington Transistor TO220 3
وضعیت موجود
11,808  تومان
5+ تعداد

11,736          
15+ 

11,570          
50+ 

11,448          
100+ 

11,218          
500+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC191911646498811
کیفیت: 
TIP127 Series PNP 100 V 5 A Complementary Power Darlington Transistor - TO-220-3
وضعیت موجود
11,808  تومان
5+ تعداد

11,736          
15+ 

11,570          
100+ 

11,448          
250+ 

11,218          
500+ 

خاص
دیدگاه
کد کالا  BEPC018435
کیفیت: 
HIGH VOLTAGE APPLICATION<br /> TV, MONITOR VERTICAL , DRIVER STAGE ,<br /> COROR TV CLASS B SOUND OUTPUT APPLICATION
وضعیت موجود
11,520  تومان
1+ تعداد

11,160          
10+ 

10,800          
50+ 

10,656          
500+ 

منو