دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

220 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018628
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 4.7NF/400V=2G472J
وضعیت موجود
11,700  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018624
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 3.3UF/400V =2G335J
وضعیت موجود
8,100  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018596
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 1.5UF/630V = 2J155J
وضعیت موجود
7,200  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018613
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 2.2NF/400V = 2G222J
وضعیت موجود
7,200  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018464
کیفیت: 
155J630V
وضعیت موجود
6,750  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018610
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 1UF/630V = 2J105J
وضعیت موجود
6,300  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018463
کیفیت: 
155J400V
وضعیت موجود
5,760  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018595
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 1.5UF/400V = 2G155J
وضعیت موجود
5,400  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018443
کیفیت: 
خارن مولتی لایر 220 نانوفاراد 50 ولتی / دیپ
وضعیت موجود
5,400  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018635
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 680NF/450V=2W684J
وضعیت موجود
4,860  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018632
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 470NF/630V=2J474J
وضعیت موجود
4,500  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018590
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 1.5UF/250V = 155J
وضعیت موجود
4,500  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018636
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 680NF/630V=2J684J
وضعیت موجود
4,320  تومان
20+ تعداد

3,802          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018609
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 1UF/400V = 2G105J
وضعیت موجود
4,320  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018608
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 1UF/250V = 2E105J
وضعیت موجود
3,600  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018440
کیفیت: 
224J275VAC MKT
وضعیت موجود
3,240  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018634
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 47NF/630V=2J473J
وضعیت موجود
2,700  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018622
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 220NF/630V = 2J224J
وضعیت موجود
2,520  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018621
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 220NF/400V = 2G224J
وضعیت موجود
2,160  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018441
کیفیت: 
104J630V
وضعیت موجود
2,160  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018630
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 470NF/250V=2E474J
وضعیت موجود
1,980  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018631
کیفیت: 
Polyester Cap<br /> 470NF/400V/15mm=2G474J
وضعیت موجود
1,980  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018439
کیفیت: 
MKT
وضعیت موجود
1,800  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018467
کیفیت: 
103J2000V
وضعیت موجود
1,800  تومان
10+ تعداد

منو