دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

78 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC212101653302547
کیفیت: 
SCHOT30V 200mA SOT23(32)(P4*T3)
وضعیت موجود
48,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017148
کیفیت: 
DIPpower Schottky rectifier 100V 2*15*TO247
وضعیت موجود
46,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017146
کیفیت: 
DIPDual Schottky Rectifier 30A 45V
وضعیت موجود
30,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017145
کیفیت: 
DIPDual Schottky Gl 45V 2x15A(Tc=130ّ)
وضعیت موجود
28,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC246121658241605
کیفیت: 
DIODE SCHOTTKY 60V 5A
وضعیت موجود
4,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017139
کیفیت: 
DIP Schottky 3A
وضعیت موجود
4,560  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017142
کیفیت: 
DIP Schottky 3A
وضعیت موجود
4,560  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC203711652093320
کیفیت: 
SMD 40V 3A SS34 DO-214AA24(BS)
وضعیت موجود
3,920  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017136
کیفیت: 
DIP Schottky Barrier Rectifie 60V 3A
وضعیت موجود
3,200  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017135
کیفیت: 
DIP Schottky Gl 60V 3A Uf<0 65(3A)
وضعیت موجود
3,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017132
کیفیت: 
DIP Schottky RECTIF 1A 100V*DO 41
وضعیت موجود
2,600  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC269801664093206
کیفیت: 
Rectifier Diode Small Signal Schottky 30V 0.2A 5ns 2-Pin DO-35 T/R
وضعیت موجود
1,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017123
کیفیت: 
DIP Schottky Di 30V 0 2A <5ns (ST)
وضعیت موجود
1,400  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017118
کیفیت: 
DIP Schottky Gl 40V 1A Uf<0 6V(1A)
وضعیت موجود
1,120  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017120
کیفیت: 
SMD Schottky Gl 100V 1A *DO 214AC
وضعیت موجود
1,000  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017117
کیفیت: 
SMD Schottky Gl 40V 3A Uf<0 475V(3A)*DO 214AB (1N5822)
وضعیت موجود
900  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017113
کیفیت: 
SMD Schottky Rectifier 40V 1A Uf<0 6V(1A)*DO 214AC (SMA) 1N5819
وضعیت موجود
880  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC261211661774131
کیفیت: 
SMD SMA SCHOTTKY 40V 3A
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC202341650052991
کیفیت: 
SMD SCHOTTKY 60V 3A
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC217711653984260
کیفیت: 
DIODE SCHOTTKY 60V 5A
-- اتمام موجودی --
پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC258671660922033
کیفیت: 
SMD DIODE SCHOT 0.5A 40V
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC268911663491517
کیفیت: 
SCHOTTKY 80V 500MA
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC233161655829212
کیفیت: 
SMD SCHOT 2A 40V SMB
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC194771647446607
کیفیت: 
SMD SCH20V 1A MINI MELF LL-34COPY
-- اتمام موجودی --
منو