دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

373 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC191081645471287
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 12 ولت
وضعیت موجود
15,385  تومان
20+ تعداد

1,442          
40+ 

1,375          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191091645471475
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 15 ولت
وضعیت موجود
15,385  تومان
20+ تعداد

1,442          
40+ 

1,375          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191101645471966
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 24 ولت
وضعیت موجود
15,385  تومان
20+ تعداد

1,442          
40+ 

1,375          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191111645471996
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 3 ولت
وضعیت موجود
15,385  تومان
20+ تعداد

1,442          
40+ 

1,375          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191121645472025
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 6 ولت
وضعیت موجود
15,385  تومان
20+ تعداد

1,442          
40+ 

1,375          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190931645469447
کیفیت: 
SMD دیود زینر 3.3 ولت 1 وات
وضعیت موجود
14,423  تومان
20+ تعداد

1,346          
40+ 

1,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190941645469642
کیفیت: 
SMD دیود زینر 4.7 ولت 1 وات
وضعیت موجود
14,423  تومان
20+ تعداد

1,346          
40+ 

1,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190951645469697
کیفیت: 
SMD دیود زینر 5.6 ولت 1 وات
وضعیت موجود
14,423  تومان
20+ تعداد

1,346          
40+ 

1,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190971645469915
کیفیت: 
SMD دیود زینر 8.2 ولت 1 وات
وضعیت موجود
14,423  تومان
20+ تعداد

1,346          
40+ 

1,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190921645469338
کیفیت: 
SMD دیود زینر 24 ولت 1 وات
وضعیت موجود
14,423  تومان
20+ تعداد

1,346          
40+ 

1,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190961645469819
کیفیت: 
SMD دیود زینر 6.8 ولت 1 وات
وضعیت موجود
14,423  تومان
20+ تعداد

1,346          
40+ 

1,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190911645469098
کیفیت: 
SMD دیود زینر 15 ولت 1 وات
وضعیت موجود
14,423  تومان
20+ تعداد

1,346          
40+ 

1,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190901645468442
کیفیت: 
دیود زینر 4.3 ولت 1.3 وات
وضعیت موجود
11,538  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC190891645468353
کیفیت: 
دیود زینر 30 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,615  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018504
کیفیت: 
دیود زینر 2.2 ولت 1 وات
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC190871645467582
کیفیت: 
دیود زینر 24 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018527
کیفیت: 
دیود زینر 12 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018514
کیفیت: 
دیود زینر 5.1 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018531
کیفیت: 
دیود زینر 15 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018510
کیفیت: 
دیود زینر 4.3 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018519
کیفیت: 
دیود زینر 7.5 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190881645468039
کیفیت: 
دیود زینر 6.8 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018508
کیفیت: 
دیود زینر 3.3 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018541
کیفیت: 
دیود زینر 27 ولت 1 وات
وضعیت موجود
7,692  تومان
20+ تعداد

673          
40+ 

644          
500+ 

منو