دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

136 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018386
کیفیت: 
MOSFET N CH Si 600V 38.8A<br /> 3Pin(3+Tab) TO 247
وضعیت موجود
190,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016702
کیفیت: 
قطعات ماینر
وضعیت موجود
108,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017751
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 500V 20A 280W*TO 247
وضعیت موجود
80,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016701
کیفیت: 
قطعات ماینر
وضعیت موجود
78,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017747
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 50A 300W*TO247AC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017746
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 30A 214W*TO247AC
وضعیت موجود
76,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017732
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 82A 75V 230W*D2PAK
وضعیت موجود
68,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017744
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 55V 110A 200W*TO247AC
وضعیت موجود
66,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC214141655275862
کیفیت: 
NTBLS4D0N15MC * 8-HPSOF * ON <br /> MOSFET – Single N-Channel<br /> 150V, 4.4mO, 187A
وضعیت موجود
424,000  تومان
1+ تعداد

402,800          
10+ 

371,000          
20+ 

318,000          
100+ 

302,100          
500+ 

291,500          
1000+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017749
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 500V 14A 180W*TO247AC
وضعیت موجود
64,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017730
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 130A 75V 330W*TO220AB
وضعیت موجود
64,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017750
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 450V 12A 190W*TO247AC
وضعیت موجود
60,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017748
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 250A 38A 280W*TO247AC
وضعیت موجود
60,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017729
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 202A 40V 200W*TO220AB
وضعیت موجود
60,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017735
کیفیت: 
POWER MOSFET P CH 74A 55V 200W*TO220AB
وضعیت موجود
56,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017745
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 100V 42A 160W*TO247AC
وضعیت موجود
50,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018253
کیفیت: 
Power Mosfet D Pack
وضعیت موجود
42,000  تومان
1+ تعداد

41,760          
11+ 

40,000          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC009116
کیفیت: 
MOSFET N CH 900V 9A 3Pin(3+Tab) TO 3PN
وضعیت موجود
120,000  تومان
401+ تعداد

80,000          
91+ 

40,008          
11+ 

40,000          
51+ 

40,000          
1+ 

40,000          
901+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017731
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 82A 75V 230W*TO220AB
وضعیت موجود
38,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017733
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 110A 55V 200W*TO220AB
وضعیت موجود
37,600  تومان
1+ تعداد

36,000          
11+ 

34,400          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017738
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 18A 150W*TO220
وضعیت موجود
37,040  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018429
کیفیت: 
N channel 75V 0.0095 Ohm typ. 80 A STripFET II Power MOSFET in TO220 package
وضعیت موجود
33,000  تومان
1+ تعداد

32,000          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017740
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 400V 10A 125W*TO220AB
وضعیت موجود
32,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017734
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 57A 100V 200W*TO220AB
وضعیت موجود
28,000  تومان
1+ تعداد

منو