دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

29 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC187921643900867
کیفیت: 
Crystal 32.768KHz ±20ppm (Tol) 12.5pF FUND 70000Ohm 2Pin CSMD T/R
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC187931643901025
کیفیت: 
Oscillator 8MHz SMD 5x7mm
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015072
کیفیت: 
CRYSTAL DIP4PIN
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015071
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012184
کیفیت: 
کریستال 14.7456 مگاهرتز دقیق
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015063
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015053
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015052
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015058
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015069
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015050
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015054
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015075
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015055
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015070
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015051
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015068
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015062
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015060
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015073
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015065
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015076
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015074
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015066
کیفیت: 
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
منو