دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

692 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC017147
کیفیت: 
DIP=MBR30100 ON
وضعیت موجود
55,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017099
کیفیت: 
DIPMetal Rectifier 100V 10A / RUSS
وضعیت موجود
45,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC212101653302547
کیفیت: 
SCHOT30V 200mA SOT23(32)(P4*T3)
وضعیت موجود
43,920  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017148
کیفیت: 
DIPpower Schottky rectifier 100V 2*15*TO247
وضعیت موجود
41,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017090
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 50A 1000V
وضعیت موجود
34,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017149
کیفیت: 
DIPHeigh Voltage Recifire 12000V 0.45A MICROWAVE
وضعیت موجود
33,912  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016706
کیفیت: 
قطعات ماینر MINER
وضعیت موجود
32,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017088
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 35A 1000V
وضعیت موجود
32,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017146
کیفیت: 
DIPDual Schottky Rectifier 30A 45V
وضعیت موجود
27,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017143
کیفیت: 
DIPTO247 Ultra Fast Diode 220V 14A
وضعیت موجود
26,712  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017145
کیفیت: 
DIPDual Schottky Gl 45V 2x15A(Tc=130ّ)
وضعیت موجود
25,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017084
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 25A 1000V<br /> Diode Rectifier Bridge Single 1K Volt 25A 4-Pin (4+Tab) Case GBJ
وضعیت موجود
21,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017144
کیفیت: 
DIPTO247 Fast Recovery Rectifire 200V 30A
وضعیت موجود
21,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017083
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 15A 1000V SEP ORIG
وضعیت موجود
15,300  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017082
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 15A 1000V
وضعیت موجود
15,300  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC191081645471287
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 12 ولت
وضعیت موجود
13,846  تومان
20+ تعداد

1,298          
40+ 

1,238          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191091645471475
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 15 ولت
وضعیت موجود
13,846  تومان
20+ تعداد

1,298          
40+ 

1,238          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191101645471966
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 24 ولت
وضعیت موجود
13,846  تومان
20+ تعداد

1,298          
40+ 

1,238          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191111645471996
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 3 ولت
وضعیت موجود
13,846  تومان
20+ تعداد

1,298          
40+ 

1,238          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191121645472025
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 6 ولت
وضعیت موجود
13,846  تومان
20+ تعداد

1,298          
40+ 

1,238          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190931645469447
کیفیت: 
SMD دیود زینر 3.3 ولت 1 وات
وضعیت موجود
12,981  تومان
20+ تعداد

1,212          
40+ 

1,125          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190941645469642
کیفیت: 
SMD دیود زینر 4.7 ولت 1 وات
وضعیت موجود
12,981  تومان
20+ تعداد

1,212          
40+ 

1,125          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190951645469697
کیفیت: 
SMD دیود زینر 5.6 ولت 1 وات
وضعیت موجود
12,981  تومان
20+ تعداد

1,212          
40+ 

1,125          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190971645469915
کیفیت: 
SMD دیود زینر 8.2 ولت 1 وات
وضعیت موجود
12,981  تومان
20+ تعداد

1,212          
40+ 

1,125          
500+ 

منو