دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

692 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC017147
کیفیت: 
DIP=MBR30100 ON
وضعیت موجود
69,750  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017099
کیفیت: 
DIPMetal Rectifier 100V 10A / RUSS
وضعیت موجود
56,250  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC212101653302547
کیفیت: 
SCHOT30V 200mA SOT23(32)(P4*T3)
وضعیت موجود
54,900  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017148
کیفیت: 
DIPpower Schottky rectifier 100V 2*15*TO247
وضعیت موجود
51,750  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017090
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 50A 1000V
وضعیت موجود
42,750  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017149
کیفیت: 
DIPHeigh Voltage Recifire 12000V 0.45A MICROWAVE
وضعیت موجود
42,390  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016706
کیفیت: 
قطعات ماینر MINER
وضعیت موجود
40,500  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017088
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 35A 1000V
وضعیت موجود
40,500  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017146
کیفیت: 
DIPDual Schottky Rectifier 30A 45V
وضعیت موجود
33,750  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017143
کیفیت: 
DIPTO247 Ultra Fast Diode 220V 14A
وضعیت موجود
33,390  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017145
کیفیت: 
DIPDual Schottky Gl 45V 2x15A(Tc=130ّ)
وضعیت موجود
31,500  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017084
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 25A 1000V<br /> Diode Rectifier Bridge Single 1K Volt 25A 4-Pin (4+Tab) Case GBJ
وضعیت موجود
27,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017144
کیفیت: 
DIPTO247 Fast Recovery Rectifire 200V 30A
وضعیت موجود
27,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017083
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 15A 1000V SEP ORIG
وضعیت موجود
19,125  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017082
کیفیت: 
DIP Bridge Rectifier 15A 1000V
وضعیت موجود
19,125  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC191081645471287
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 12 ولت
وضعیت موجود
17,308  تومان
20+ تعداد

1,623          
40+ 

1,547          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191091645471475
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 15 ولت
وضعیت موجود
17,308  تومان
20+ تعداد

1,623          
40+ 

1,547          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191101645471966
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 24 ولت
وضعیت موجود
17,308  تومان
20+ تعداد

1,623          
40+ 

1,547          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191111645471996
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 3 ولت
وضعیت موجود
17,308  تومان
20+ تعداد

1,623          
40+ 

1,547          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC191121645472025
کیفیت: 
SMBJ دیود زینر 6 ولت
وضعیت موجود
17,308  تومان
20+ تعداد

1,623          
40+ 

1,547          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190931645469447
کیفیت: 
SMD دیود زینر 3.3 ولت 1 وات
وضعیت موجود
16,226  تومان
20+ تعداد

1,514          
40+ 

1,406          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190941645469642
کیفیت: 
SMD دیود زینر 4.7 ولت 1 وات
وضعیت موجود
16,226  تومان
20+ تعداد

1,514          
40+ 

1,406          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190951645469697
کیفیت: 
SMD دیود زینر 5.6 ولت 1 وات
وضعیت موجود
16,226  تومان
20+ تعداد

1,514          
40+ 

1,406          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC190971645469915
کیفیت: 
SMD دیود زینر 8.2 ولت 1 وات
وضعیت موجود
16,226  تومان
20+ تعداد

1,514          
40+ 

1,406          
500+ 

منو