دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

78 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC016865
کیفیت: 
ترایاک 8 آمپری سایز TO220 کپی<br /> BTB08 Series 600 Vdrm 8 A Flange Mount Standard Triac AC Switch - TO-220AB
وضعیت موجود
6,660  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016486
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
6,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016487
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
5,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018432
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
5,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018430
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
5,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018431
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
2,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018433
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
2,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016482
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016492
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,700  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016494
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016483
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC245841658230208
کیفیت: 
VARISTOR 35V 5MM
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC261201661774053
کیفیت: 
140V 10MIL 220VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC202371650053849
کیفیت: 
275V 10MIL 430VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC235651656355787
کیفیت: 
250V 10MIL 390VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC243351657985325
کیفیت: 
VARISTOR 10MIL 10V 18VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC245971658237769
کیفیت: 
VARISTOR 30V 10MIL 47VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC263911662395729
کیفیت: 
150V 7MIL 240VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC263951662396543
کیفیت: 
VARISTOR 750VDC 14MIL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC256331660306893
کیفیت: 
VARISTOR 680VDC 7MIL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC264011662448028
کیفیت: 
95VAC 150VDC TO
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC238421656756254
کیفیت: 
22VDC 14VAC SH
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC261481661794083
کیفیت: 
910VDC 20MIL 575Vrms
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC248761658688038
کیفیت: 
VARISTOR
-- اتمام موجودی --
منو