دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

96 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018475
کیفیت: 
EER28 / 10 PIN
وضعیت موجود
25,200  تومان
1+ تعداد

24,480          
10+ 

23,760          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015100
کیفیت: 
هسته پودر اهن
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC010464
کیفیت: 
EE28 CORE/8 or 10 PIN
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015093
کیفیت: 
EE25 CORE/10 or 8PIN
-- اتمام موجودی --
پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC018474
کیفیت: 
EE19 CORE/6 or 7 PIN
وضعیت موجود
3,960  تومان
1+ تعداد

3,600          
20+ 

3,240          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018473
کیفیت: 
EE14 CORE/6 PIN
وضعیت موجود
2,700  تومان
1+ تعداد

2,340          
20+ 

2,160          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015101
کیفیت: 
هسته پودر اهن
وضعیت موجود
1,800  تومان
5+ تعداد

1,440          
20+ 

1,080          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC240671657555049
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC245871658230821
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا 
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016145
کیفیت: 
SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016148
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC269041663494259
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC246031658238803
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا 
کیفیت: 
SMD SELF 10%
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC248981658750019
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC259331661103366
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC238861656790894
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC238871656791319
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC238881656791442
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC238891656791539
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC256811660398644
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC238901656791904
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC238911656791945
کیفیت: 
SMD SELF
-- اتمام موجودی --
منو