منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 3K ARRAY آرایه ای
2,000
2 470R ARRAY آرایه ای
2,000
3 4.7K ARRAY آرایه ای
2,000
4 220R ARRAY آرایه ای
2,000
5 220K ARRAY آرایه ای
2,000
6 22K ARRAY آرایه ای
2,000
7 47K ARRAY آرایه ای
2,000
8 2.2K ARRAY آرایه ای
2,000
9 1.2K ARRAY آرایه ای
2,000
10 100R ARRAY آرایه ای
2,000
11 1K ARRAY آرایه ای
2,000
12 6.8K ARRAY آرایه ای
2,000
13 3.3K ARRAY آرایه ای
2,000
14 1M ARRAY آرایه ای
2,000
15 10K ARRAY آرایه ای
2,000
16 100K ARRAY آرایه ای
2,000
17 33K ARRAY آرایه ای
2,000
18 330R ARRAY آرایه ای
2,000
19 470E آرایه ای
-
20 6/8K آرایه ای
-
21 3/3K آرایه ای
-
22 1/2K آرایه ای
-
23 2/2K آرایه ای
-
24 102 آرایه ای
-
25 472 آرایه ای
EVAL BOARD ONBOARD SMD 868
-
26 4/7K آرایه ای
-
27 103 آرایه ای
HOLDER BATTERY COIN 20MM 1-CELL
-