منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 200K potentiometer
1,000
2 3K potentiometer
1,000
3 100E potentiometer
1,000
4 330E potentiometer
1,000
5 300E potentiometer
1,000
6 220E potentiometer
1,000
7 2.5K potentiometer
1,000
8 500E potentiometer
1,000
9 500K potentiometer
1,000
10 200E potentiometer
1,000
11 50K potentiometer
1,000
12 20K potentiometer
1,124
13 معمولی پلاک دار volume knob
1,248
14 معمولی volume knob
1,248
15 500R پتانسیومتر
1,376
16 100R پتانسیومتر
1,376
17 2.2K WP potentiometer WATER PROOF
1,752
18 10K SMD potentiometer SMD
1,876
19 100K SMD potentiometer SMD
1,876
20 50K SMD potentiometer SMD
1,876
21 250K ولوم معمولی
3,752
22 A17 خارجی volume knob
3,752
23 500K ولوم معمولی
3,752
24 500R ولوم معمولی
3,752
25 50K ولوم معمولی
3,752
26 25K ولوم معمولی
3,752
27 1M ولوم معمولی
3,752
28 200K ولوم معمولی
3,752
29 5K ولوم معمولی
3,752
30 20K ولوم معمولی
3,752
31 22K ولوم معمولی
3,752
32 220K ولوم معمولی
3,752
33 1K ولوم معمولی
3,752
34 100R ولوم معمولی
3,752
35 100K ولوم معمولی
3,752
36 10K ولوم معمولی
3,752
37 پیچی A01 volume knob
4,000
38 A27 خارجی volume knob
4,376
39 100E ولوم
5,876
40 25K ولوم
5,876
41 50K-6Pin ولوم دوبل
6,248
42 2K-6pin ولوم دوبل
6,248
43 10K-6pin ولوم دوبل
6,248
44 20K-6Pin ولوم دوبل
6,248
45 100K-6Pin ولوم دوبل
6,248
46 5K-6Pin ولوم دوبل
6,248
47 پیچی A04 volume knob
7,500
48 50K-6Pin ولوم
7,500
49 پیچی A05 volume knob
8,124
50 2K-6pin ولوم
9,376
51 20K-6Pin ولوم
9,376
52 5K-6Pin ولوم
9,376
53 10K-6pin ولوم
9,376
54 100K-6Pin ولوم
9,376
55 500K کلیدولوم بزرگ ولوم کلید ولوم بزرگ
11,248
56 500K کلیدولوم بزرگ ولوم
18,376
57 47k BIG ولوم معمولی بزرگ
18,752
58 50K BIG ولوم معمولی بزرگ
18,752
59 4.7K BIG ولوم معمولی بزرگ
18,752
60 25K BIG ولوم معمولی بزرگ
18,752
61 1.5K BIG ولوم معمولی بزرگ
18,752
62 10K BIG ولوم معمولی بزرگ
18,752
63 1K BIG ولوم معمولی بزرگ
18,752
64 500K JAPAN ولوم ژاپنی
22,500
65 500R JAPAN ولوم ژاپنی
22,500
66 100K JAPAN ولوم ژاپنی
22,500
67 10K Japan ولوم ژاپنی
22,500
68 2.5K CHINA ولوم سيمي
33,752
69 10K BIG ولوم
33,752
70 25K BIG ولوم
33,752
71 50K BIG ولوم
33,752
72 47k BIG ولوم
33,752
73 20K CHINA ولوم سيمي
33,752
74 5K CHINA ولوم سيمي
33,752
75 10K CHINA ولوم سيمي
33,752
76 1K CHINA ولوم سيمي
33,752
77 1.5K BIG ولوم
33,752
78 4.7K BIG ولوم
33,752
79 1K BIG ولوم
33,752
80 100K JAPAN ولوم
42,500
81 500K JAPAN ولوم
42,500
82 500R JAPAN ولوم
42,500
83 10K Japan ولوم
43,752
84 2K CHINA volume multiturn
62,500
85 100K CHINA volume multiturn
62,500
86 50K CHINA volume multiturn
62,500
87 2K CHINA volume مولتي ترن
83,752
88 20K CHINA volume مولتي ترن
83,752
89 5K CHINA volume مولتي ترن
83,752
90 1K CHINA volume مولتي ترن
83,752
91 10K CHINA volume مولتي ترن
83,752
92 5K MICROFIRE volume multiturn
181,248
93 2K BLACK volume multiturn
200,000
94 10K GERMANY ولوم سيمي
200,000
95 5K GERMANY ولوم سيمي
200,000
96 1K GERMANY ولوم سيمي
200,000
97 5K BLACK volume multiturn
200,000
98 50K BLACK volume multiturn
200,000
99 1K BLACK volume multiturn
200,000
100 10K BLACK volume multiturn
200,000