منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 470V-5D471 وریستور
500
2 68V وریستور
624
3 270V-10D271 وریستور
624
4 180V-7N181K وریستور
624
5 240V-VD241 وریستور
624
6 200V-7D201K وریستور
624
7 120V-VD121 وریستور
624
8 82V-14D0820 وریستور
752
9 10D431 وریستور
876
10 95V-595 وریستور
1,000
11 130V-10K1300 وریستور
1,248
12 470V-14D471 وریستور
1,248
13 270V-14D271K وریستور
1,436
14 175V-17D1750 وریستور
1,876
15 510V-24D511 وریستور
3,124
16 470V-20D471 وریستور
6,876
17 390V-14D391 وریستور
-
18 220V وریستور
-
19 14D151 وریستور
-
20 32D431 وریستور
-
21 18V-10N180M وریستور
-
22 22V-10K220 وریستور
-
23 14D911 وریستور
-
24 270V-5D271 وریستور
-
25 14D180 وریستور
-
26 10D361 وریستور
-
27 68-10K680 وریستور
-
28 20D431 وریستور
-
29 7D431 وریستور
-
30 680V-14D681 وریستور
-
31 510V-14D511 وریستور
-
32 930V-14D391 وریستور
-
33 820V-14D821K وریستور
-
34 60V--S20K60 وریستور
-
35 18V-14N180M وریستور
-
36 14D321 وریستور
-
37 470V-10D471 وریستور
-
38 240V-10D241 وریستور
-
39 911HK14 وریستور
-
40 220V-10D221 وریستور
-