منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 C945 SMD ترانزیستور 2SC945CR-CJ-SMD
188
2 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
248
3 2N3904 ترانزیستور DIP-NS-COPY
248
4 C1815 ترانزیستور Uni, 60V, 0,15A, 0,4W
248
5 BC547 ترانزیستور COPY
264
6 C3622 ترانزیستور
288
7 C36 ترانزیستور NF/S, 20V, 0,4A, 0,14W
288
8 BF422 ترانزیستور
TRANS NPN 250V 0.05A TO-92
288
9 BF421 ترانزیستور
288
10 C2310 ترانزیستور
288
11 C1187 ترانزیستور
288
12 C4367 ترانزیستور
288
13 C454 ترانزیستور
288
14 C3384 ترانزیستور
288
15 C3197 ترانزیستور TV-ZF, 30V, 0,05A, 660MHz
288
16 C2120 ترانزیستور
288
17 C3203 ترانزیستور
288
18 C2901 ترانزیستور
OTHER 110V PIGTAIL CORDSET
288
19 C6001 ترانزیستور
288
20 C1008 ترانزیستور
288
21 C710 ترانزیستور
288
22 C732 ترانزیستور
288
23 C57 ترانزیستور
288
24 2N5401 ترانزیستور
TRANS PNP 150V 0.6A TO-92
288
25 2N5551 ترانزیستور
TRANS NPN 160V 0.6A TO-92
288
26 C1317 ترانزیستور
288
27 C2201 ترانزیستور
288
28 C184 ترانزیستور
288
29 C2407 ترانزیستور
288
30 C900 ترانزیستور
WIPES DRY ELECT EQUIP 6 BAGS
288
31 C838 ترانزیستور
288
32 BC337 ترانزیستور 45V 0.5A copy
TRANS NPN 45V 0.8A TO-92
288
33 C1763 ترانزیستور
288
34 C1906 ترانزیستور CDIL
288
35 C1740 ترانزیستور
SOFTCASE FOR 174X AND 43X-II PQ
288
36 C1960 ترانزیستور
288
37 C2002 ترانزیستور
288
38 D734 ترانزیستور
288
39 C2008 ترانزیستور
288
40 C2320 ترانزیستور
288
41 C1359 ترانزیستور
288
42 MPSA43 ترانزیستور N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 200V 0.2A TO-92
288
43 C1331 ترانزیستور
288
44 C640 ترانزیستور Uni, 30V, 0,1A, 0,15W, 100MHz
288
45 MPSA13 ترانزیستور
TRANS NPN DARL 30V 1.2A TO-92
288
46 C2216 ترانزیستور
288
47 C1398 ترانزیستور
288
48 MPSA42 ترانزیستور N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 300V 0.5A TO-92
288
49 C144 ترانزیستور
288
50 C1685 ترانزیستور
288
51 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W
TRANS NPN 80V 0.5A TO-92
288
52 K427 ترانزیستور
288
53 D1920 ترانزیستور
288
54 SF826 ترانزیستور
288
55 C945 ترانزیستور BJT-NPN-60V 100mA
288
56 S9022 ترانزیستور
312
57 S9015 ترانزیستور
312
58 S9014 ترانزیستور
312
59 S9013 ترانزیستور
312
60 2N2222A ترانزیستور پلاستیکی COPY
312
61 A1005 ترانزیستور
312
62 A1979 ترانزیستور
312
63 A1980 ترانزیستور
312
64 2N3417 ترانزیستور
TRANS NPN 50V TO-92
312
65 A1015 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,15A, 0,4W
312
66 A1048 ترانزیستور P Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W
312
67 A1091 ترانزیستور
312
68 A1198 ترانزیستور
312
69 A124 ترانزیستور
MAGNETIC HANGING STRAP ONLY
312
70 A1267 ترانزیستور
312
71 A1320 ترانزیستور
312
72 A1376 ترانزیستور
312
73 A1767 ترانزیستور
312
74 A1783 ترانزیستور
312
75 2N8051 ترانزیستور
312
76 S9012 ترانزیستور Original
312
77 KSP92 ترانزیستور =MPSA92
312
78 TL731 ترانزیستور FSC
312
79 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
312
80 A542 ترانزیستور
316
81 A493 ترانزیستور
316
82 A539 ترانزیستور
316
83 A733 ترانزیستور P Uni, 60V, 0,1A, 0,25W
316
84 A934 ترانزیستور
316
85 A992 ترانزیستور
316
86 BC640 ترانزیستور COPY
TRANS PNP 80V 1A TO-92
316
87 BC327-40 ترانزیستور orig
352
88 2N708 ترانزیستور =C1709
TRANS NPN 15V TO-18
352
89 BC556 ترانزیستور
TRANS PNP 65V 0.1A TO-92
352
90 BC212 ترانزیستور
TRANS PNP 50V 0.3A TO-92
360
91 BC238 ترانزیستور
TRANS NPN 25V 0.1A TO-92
360
92 BC257 ترانزیستور
360
93 BC308 ترانزیستور
TRANS PNP 25V 0.1A TO-92
360
94 BC321 ترانزیستور
360
95 BC328 ترانزیستور
TRANS PNP 25V 0.8A TO-92
360
96 C2060 ترانزیستور
360
97 BC557 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,1A, 0,5W
TRANS PNP 45V 0.1A TO-92
360
98 2N2907 ترانزیستور
TRANS PNP 40V 0.6A TO-18
360
99 2N3906 ترانزیستور
TRANS PNP 40V TO-92
360
100 2N4291 ترانزیستور
360