منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 NFSL595PBJA SMD SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi-ORIG
1,285
2 74LS688 تی تی ال
-
3 74LS33 تی تی ال
-
4 74LS151 تی تی ال
-
5 74LS1832 تی تی ال
-
6 NFSL595PBJA-SMD آی سی SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi-ORIG
-
7 NFSL595PBJA-SMD-Original آی سی SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi
-
8 74HC595-SMD-COPY تی تی ال
-
9 74HC164D-SMD-Original تی تی ال NXP-Original
-
10 74LS1000 تی تی ال
-
11 74LS1004 تی تی ال
-
12 74LS1008 تی تی ال
-
13 74LS89 تی تی ال
-
14 74HC245-SMD-COPY تی تی ال
-
15 74LS395 تی تی ال
-
16 74LS393 تی تی ال
-
17 74LS38 تی تی ال
-
18 74LS378 تی تی ال
-
19 74LS298 تی تی ال
-
20 74LS365 تی تی ال
-
21 74LS31 تی تی ال
-
22 74LS377 تی تی ال
-
23 74LS366 تی تی ال
-
24 74LS367 تی تی ال
-
25 74LS368 تی تی ال
-
26 74LS37 تی تی ال
-
27 74LS643 تی تی ال
-
28 74LS646 تی تی ال
-
29 74LS78 تی تی ال
-
30 74LS592 تی تی ال
-
31 74LS64 تی تی ال
-
32 74LS374 تی تی ال
-
33 74LS51 تی تی ال
-
34 74LS54 تی تی ال
-
35 74LS568 تی تی ال
-
36 74LS241 تی تی ال
-
37 74LS242 تی تی ال
-
38 74LS175 تی تی ال
-
39 74LS177 تی تی ال
-
40 74LS182 تی تی ال
-
41 74LS188 تی تی ال
-
42 74LS243 تی تی ال
-
43 74LS295 تی تی ال
-
44 74LS376 تی تی ال
-
45 74LS240 تی تی ال
-
46 74LS235 تی تی ال
-
47 74LS197 تی تی ال
-
48 74LS21 تی تی ال
-
49 74LS162 تی تی ال
-
50 74LS257 تی تی ال
-
51 74LS174 تی تی ال
-
52 74LS259 تی تی ال
-
53 74LS260 تی تی ال
-
54 74LS265 تی تی ال
-
55 74LS273 تی تی ال
-
56 74LS163 تی تی ال
-
57 74LS279 تی تی ال
-
58 74LS290 تی تی ال
-
59 74LS27 تی تی ال
-
60 74LS256 تی تی ال
-
61 74LS168 تی تی ال
-
62 74LS25 تی تی ال
-
63 74LS251 تی تی ال
-
64 74LS258 تی تی ال
-
65 74LS156 تی تی ال
-
66 74LS15 تی تی ال
-
67 74LS155 تی تی ال
-
68 74LS01 تی تی ال
-
69 74LS157 تی تی ال
-
70 74LS113 تی تی ال
-
71 74LS132 تی تی ال
-
72 74LS125 تی تی ال
-
73 74LS123 تی تی ال
-
74 74LS12 تی تی ال
-
75 74LS112 تی تی ال
-
76 74LS109 تی تی ال
-
77 74LS146 تی تی ال
-
78 74LS139 تی تی ال
-
79 74LS158 تی تی ال
-
80 74LS55 تی تی ال
-
81 74LS43 تی تی ال
-
82 74LS41 تی تی ال
-
83 74LS40 تی تی ال
-
84 74LS299 تی تی ال
-
85 74LS30 تی تی ال
-
86 74LS323 تی تی ال
-
87 74LS35 تی تی ال
-
88 74LS375 تی تی ال
-
89 74LS373 تی تی ال
-
90 74LS348 تی تی ال
-
91 74LS44 تی تی ال
-
92 74LS70 تی تی ال
-
93 74LS670 تی تی ال
-
94 74LS669 تی تی ال
-
95 74LS642 تی تی ال
-
96 74LS641 تی تی ال
-
97 74LS574 تی تی ال
-
98 74LS639 تی تی ال
-
99 74LS668 تی تی ال
-
100 74LS541 تی تی ال
-