منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 NE555D SMD SMD-IC-COPY-TI
651
2 24C01 DIP-SERIALL E2-ATMEL
1,100
3 LM386 SMD SMD-IC
1,100
4 BT2411 آی سی Dip-Tone Ringer-8pin-Copy
1,100
5 LM386 SMD آی سی
1,100
6 24C01 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,100
7 BT2411 DIP-IC-Tone Ringer-8pin-Copy
1,100
8 24C01 آی سی
1,181
9 DB156-G-TSC DIP-Bridge Rectifier-1.5A-800V-طرح آی سی
1,281
10 SW2811 SMD DIP-IC
1,285
11 NFSL595PBJA SMD SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi-ORIG
1,285
12 SW2811 SMD آی سی
1,285
13 LM358N DIP-IC-DUAL OP.AMP-ST-ORIGINAL
-
14 NE555 Dip-IC-Copy
1,310
15 78M05 SMD SMD-REG-IC COPY
1,310
16 78M05 SMD آی سی SMD 78M05CDT COPY
1,310
17 TBA820M DIP-IC
1,470
18 24C16 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
1,655
19 74HC00D SMD آی سی
1,655
20 74HC08D SMD آی سی
1,655
21 74HC32D SMD آی سی
1,655
22 74HC00D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
23 74HC08D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
24 24C16 SMD آی سی SMD-SERIALL E2PROM
1,655
25 74HC32D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
26 ATMLU24604CM آی سی DIP-SERIALL E2PROM=24C04
1,688
27 ATMLU24604CM DIP-SERIALL E2=24C04***
1,688
28 74HC74D SMD SMD-TTL-IC-
1,840
29 24C02 DIP-SERIALL E2-ATMEL
1,840
30 24C02 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,840
31 TBA820M آی سی
1,840
32 NE555 SMDR SMD-IC-Orig-TI
1,861
33 4011BT SMD CMOS SMD IC-
1,966
34 ULN2003A SMD DIP-IC-COPY-AZ
1,970
35 ULN2003A SMD آی سی COPY-AZ
1,970
36 LM305N DIP-IC-
2,205
37 LM339 SMD DIP-IC-
2,205
38 LM339N DIP-IC-Copy-Texas
2,205
39 75491N آی سی
2,205
40 75492N آی سی
2,205
41 78M12 SMD آی سی
2,205
42 LM305N آی سی
2,205
43 75491N DIP-TTL-IC-
2,205
44 75492N DIP-TTL-IC-
2,205
45 78M12 SMD SMD-REG-IC-
2,205
46 4093BP CMOS DIP IC-NXP-THY-COPY
2,230
47 4093BP آی سی HEF4093BP-NXP-THY
2,230
48 KA2411 DIP-IC-
2,360
49 KA2411 آی سی
2,360
50 4518B آی سی MHF4518B-TESLA-GER
2,360
51 LM 386 DIP-IC-COPY
2,390
52 LM224N DIP-IC-
2,390
53 LM272 DIP-IC-
2,390
54 LM329DZ DIP-IC-
2,390
55 LM334Z DIP-IC-
2,390
56 24C02 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
2,390
57 24C512N SMD SMD-SERIALL E2
2,390
58 LM 386 آی سی COPY
2,390
59 TL061CP DIP-IC
2,390
60 LM329DZ آی سی
2,390
61 LM334Z آی سی
2,390
62 LM272 آی سی
2,390
63 TL061CP آی سی
2,390
64 24C02 SMD آی سی
2,390
65 24C512N SMD آی سی
2,390
66 LM324 SMD SMD-IC-Op Amplifier, quad
2,570
67 75193J آی سی
2,570
68 SA571N DIP-IC-=LM571N
2,570
69 TEA1061 DIP-IC COPY
2,570
70 TEA1061 آی سی COPY
2,570
71 UC3842B DIP-IC-COPY
2,570
72 75193J DIP-TTL-IC-
2,570
73 SA571N آی سی =LM571N
2,570
74 TEA1061 آی سی ?? COPY
2,570
75 UC3842B آی سی COPY
2,570
76 4060BE آی سی
2,625
77 4060BE CMOS DIP IC-
2,625
78 74HC245D SMD آی سی COPY
2,625
79 74HC245D SMD SMD-TTL-IC-COPY
2,625
80 LM311-COPY DIP-IC-Copy
2,755
81 LM336-2.5 DIP-IC-
2,755
82 24C04 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
2,755
83 4073BP آی سی HEF4073BP-PH-THY
2,755
84 75150N آی سی
2,755
85 75154PC آی سی
2,755
86 LM336-2.5 آی سی
2,755
87 74HC00N آی سی
2,755
88 4073BP CMOS DIP IC-PH-THY
2,755
89 75150N DIP-TTL-IC-
2,755
90 75154PC DIP-TTL-IC-
2,755
91 ULN2003APG DIP-IC-COPY
2,755
92 74HC00N DIP-TTL-IC-
2,755
93 ADM485JRZ-SMD SMD-IC-COPY
2,755
94 AX5326S-3 DIP-IC-
2,755
95 AX5326S-3 آی سی
2,755
96 TL081CP DIP-FET Operational Amplifier, single-Copy
2,755
97 24C04 SMD آی سی
2,755
98 ULN2003APG آی سی COPY
2,755
99 4029E آی سی ST
2,940
100 4066B SMD آی سی
2,940