منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 R 150R 1206 r smd
43
2 R 180R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
3 R 1R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
4 R 18R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
5 R 15R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
6 R 1K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
7 R 27R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
8 R 22R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
9 R 220R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
10 R 330K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
11 R 3.3K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
12 R 2.2R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
13 R 1.2R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
14 R 27K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
15 R 1.5R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
16 R 22K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
17 R 18K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
18 R 0R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
19 R 2.2K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
20 R 12R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
21 R 1M 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
22 R 1.8R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
23 R 10R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
24 R 15K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
25 R 100R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
26 R 5.6R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
27 R 6.8R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
28 R 56R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
29 R 680R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
30 R 560R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
31 R 820R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
32 R 8.2R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
33 R 68R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
34 R 330R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
35 R 33R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
36 R 39R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
37 R 3.3R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
38 R 82R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
39 R 47R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
40 R 470R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
41 R 4.7R 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
42 R 1.5K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
43 R 5.6K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
44 R 560K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
45 R 56K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
46 R 6.8K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
47 R 680K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
48 R 68K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
49 R 8.2K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
50 R 820K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
51 R 82K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
52 R 220K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
53 R 47K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
54 R 39K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
55 R 4.7K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
56 R 470K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
57 R 33K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
58 R 1.2K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
59 R 1.8K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
60 R 100K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
61 R 10K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
62 R 12K 0805 r smd SMD 5% Resistor 0805
44
63 R 3.3M 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
64 R 150R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
65 R 18R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
66 R 82R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
67 R 1R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
68 R 15R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
69 R 220R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
70 R 22R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
71 R 68K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
72 R 2.2R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
73 R 1.5R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
74 R 1.2R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
75 R 0R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
76 R 12R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
77 R 1.8R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
78 R 100R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
79 R 10R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
80 R 330K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
81 R 6.8R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
82 R 33K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
83 R 390K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
84 R 560R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
85 R 4.7K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
86 R 4.7M 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
87 R 27R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
88 R 56R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
89 R 820R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
90 R 470K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
91 R 3.3K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
92 R 47K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
93 R 68R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
94 R 5.6K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
95 R 680R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
96 R 8.2R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
97 R 56K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
98 R 5.6R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
99 R 6.8K 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64
100 R 33R 1206 r smd SMD 5% Resistor 1206
64