منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 ترموستات 115 درجه 2 آمپر Thermostat 115D NC 250V 2A
7,480
2 ترموستات 130 درجه 2 آمپر Thermostat 130D NC 250V 2A
7,480
3 ترموستات 125 درجه 2 آمپر Thermostat 125D NC 250V 2A
7,480
4 ترموستات 115 درجه 5 آمپر Thermostat 115D NC 250V 5A
11,810
5 ترموستات 50 درجه 5 آمپر Thermostat 50D NC 250V 5A
11,810
6 ترموستات 115 درجه 5 آمپر 11,810
7 ترموستات 150 درجه 5 آمپر Thermostat 150D NC 250V 5A
11,810
8 ترموستات 80 درجه 5 آمپر Thermostat 80D NC 250V 5A
11,810
9 ترموستات 110 درجه 5 آمپر Thermostat 110D NC 250V 5A
11,810
10 ترموستات 150 درجه 10آمپر Thermostat 150D NC 250V 10A
14,440
11 ترموستات 160 درجه 10آمپر Thermostat 160D NC 250V 10A
14,440
12 ترموستات 60 درجه 10آمپر Thermostat 60D NC 250V 10A
14,440
13 ترموستات 70 درجه 10آمپر Thermostat 70D NC 250V 10A
14,440
14 ترموستات 80 درجه 10آمپر معکوس Thermostat 80D NO 250V 10A
14,440
15 ترموستات 90 درجه 10آمپر Thermostat 90D NC 250V 10A
14,440
16 ترموستات 105 درجه 10آمپر Thermostat 105D NC 250V 10A
14,440
17 ترموستات 140 درجه 10آمپر Thermostat 140D NC 250V 10A
14,440
18 ترموستات 130 درجه 10آمپر Thermostat 130D NC 250V 10A
14,440
19 ترموستات 110 درجه 10آمپر Thermostat 110D NC 250V 10A
14,440
20 ترموستات 60 درجه 10آمپر معکوس متفرقه
-