منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 OLED 0.66 Inch صفحه نمایش کریستال
22,800
2 2*16-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
37,500
3 2*16-BL-BLUE-2019 صفحه نمایش کریستال
43,752
4 2*16-BL-BLUE/EL صفحه نمایش کریستال
47,500
5 2*16-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
50,000
6 TOUCH 64*128 صفحه نمایش کریستال
93,752
7 4*20-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
133,600
8 4*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
133,600
9 4*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال TS2040-1 B/W LCD
162,500
10 4*20-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال TS2040-1 Y/G LCD
162,500
11 128*64-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
293,752
12 128*64-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
293,752
13 TOUCH 240*128 صفحه نمایش کریستال
-
14 2*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال TechStar
-
15 240*128-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
-
16 240*128-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
-