منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 آند تک ریز سون سگمنت Seven Segment 3191BH CA
2,752
2 کاتد تک ریز سون سگمنت
2,752
3 آند تک سون سگمنت
3,124
4 کاتد تک سون سگمنت
3,124
5 کاتد دوبل سون سگمنت
4,876
6 آند دوبل سون سگمنت
4,876
7 آسانسوری دونقطه سون سگمنت
6,248
8 آند تک آسانسوری سبز سون سگمنت HD8P 815G
6,248
9 کاتد سه تایی سون سگمنت
6,876
10 آند سه تایی سون سگمنت
6,876
11 آند سه تایی ریز سون سگمنت
7,500
12 کاتد چهارتایی سون سگمنت
8,124
13 آند چهارتایی سون سگمنت
8,124
14 آند تک 44*31-15102 سون سگمنت
8,124
15 کاتد تک 1806 اورلایت سون سگمنت green P872116
10,624