منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WHITE LITE ON ال ای دی 5 میلیمتر
196
2 YELLOW BVT ال ای دی 5 میلیمتر
248
3 RED HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A خودرنگ
312
4 YELLOW HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A خودرنگ
312
5 GREEN HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A خودرنگ
312
6 YELLOW HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
356
7 RED HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
356
8 GREEN HG SCA ال ای دی 5 میلیمتر
392
9 BLUE HG LGJY ال ای دی 5 میلیمتر
524
10 UV HG-5UV4PCA ال ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
524
11 YELLOW HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
656
12 RED HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
656
13 اليدي 5 ميل سبز سوپر ال ای دی 5 میلیمتر HG-SBD5SG4SCHJ14 سبز سوپر هاي برايت
700
14 BLUE HG J14 ال ای دی 5 میلیمتر
-
15 WHITE ال ای دی 5 میلیمتر
-
16 GREEN ال ای دی 5 میلیمتر
-
17 TWO COLOR ال ای دی 5 میلیمتر
-