منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WHITE-144TP4014 II ال ای دی میله ای 4014
12,500
2 WHITE-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
15,000
3 YELLOW-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
16,248
4 RED-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
16,248
5 WHITE-144TP2835 ال ای دی میله ای 2835
17,500
6 WHITE-144TP3030 ال ای دی میله ای 3030
17,500
7 WARM-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014
18,752
8 WHITE-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014
18,752
9 GREEN-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
20,000
10 BLUE-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
20,000
11 WHITE-144TP5630 ال ای دی میله ای 56302
20,000
12 WARM-144TP5630 ال ای دی میله ای 56302
20,000
13 WARM-WHITE-144TP5630 ال ای دی میله ای 56302
20,000
14 YELLOW-144TP5630 ال ای دی میله ای 56302
20,000
15 WARM-72TP7020 ال ای دی میله ای 7020
21,248
16 WARM-192TP4014 ال ای دی میله ای 4014
21,248
17 WHITE-192TP4014 ال ای دی میله ای 4014
21,248
18 BLUE-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
21,600
19 WARM-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
21,600
20 WARM-WHITE-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
21,600
21 WHITE-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
21,600
22 RED-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014
22,500
23 BLUE-144TP5630 ال ای دی میله ای 56302
22,500
24 PINK-72TP7030 ال ای دی میله ای 8520
22,500
25 GREEN-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014
22,500
26 BLUE-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014
22,500
27 LED72TP5050RGB ال ای دی میله ای 5050
25,000
28 WHITE-192TP4014 ال ای دی میله ای 1014
28,752
29 BLUE-144TP5630 ال ای دی میله ای
35,000
30 WARM-72TP8520 ال ای دی میله ای 8520
-
31 WARM-144TP3030 ال ای دی میله ای 3030
-
32 PINK-144TP5630 ال ای دی میله ای 56302
-
33 WHITE-72TP7020 ال ای دی میله ای
-
34 WARM WHITE-72TP8520 ال ای دی میله ای 8520
-
35 WARM WHITE-72TP7020 ال ای دی میله ای 7020
-
36 WARM W-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
-
37 LED60TP5050RGB ال ای دی میله ای 5050
-
38 PINK-72TP8520 ال ای دی میله ای 8520
-
39 WARM W-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
-
40 WARM W-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014
-
41 LED60TP5050RGB ال ای دی میله ای
-
42 WARM W-192TP4014 ال ای دی میله ای 4014
-