منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 پین فیوز متفرقه
312
2 03A-F-20MM فیوز
376
3 08A-F-20MM فیوز
376
4 07A-F-20MM فیوز
376
5 04A-F-20MM فیوز
376
6 500mA-F-20MM فیوز
376
7 10A-F-20MM فیوز
376
8 05A-F-20MM فیوز
376
9 06A-F-20MM فیوز
376
10 15A-F-20MM فیوز
376
11 20A-F-20MM فیوز
376
12 02A-F-20MM فیوز
376
13 03.15A-F-20MM فیوز
376
14 01A-F-20MM فیوز
376
15 04A-F-30mm فیوز بزرگ
624
16 01A-SMD-1206 فیوز smd
812
17 05A-SMD-1206 فیوز smd
812
18 03A-SMD-1206 فیوز smd
812
19 01A-F-12mm فیوز
1,000
20 02A-F-12mm فیوز
1,000
21 04A-F-30mm فیوز
1,091
22 جافیوزی درب دار ترک متفرقه
2,124
23 04A-F-G-20MM فیوز
2,500
24 06.3A-F-G-20MM فیوز
2,500
25 جافیوزی سماوری کوچک متفرقه درجه یک
4,752
26 فیوز حرارتی 192 درجه متفرقه
5,000
27 فیوز حرارتی 216 درجه متفرقه
5,000
28 فیوز حرارتی 240 درجه متفرقه
5,000
29 فیوز حرارتی 70 درجه متفرقه
5,000
30 فیوز حرارتی 120 درجه متفرقه
5,000
31 فیوز حرارتی 73 درجه متفرقه
5,000
32 فیوز حرارتی 142 درجه متفرقه
5,000
33 فیوز حرارتی 90 درجه متفرقه
5,000
34 جافیوزی سماوری کوچک متفرقه
7,086
35 POWER M With Fuse جک
9,376
36 فیوز حرارتی 130 درجه متفرقه
-
37 02A-SMD-1206 فیوز smd
-
38 فیوز حرارتی 50 درجه متفرقه
-
39 فیوز حرارتی 188 درجه متفرقه
-
40 20A-F-G-20MM فیوز
-
41 05A-F-G-20MM فیوز
-
42 فیوز حرارتی 60 درجه متفرقه
-
43 630mA-F-20MM فیوز
-
44 15A-F-G-30MM فیوز
-
45 10A-F-G-20MM فیوز
-
46 200mA-F-20MM فیوز
-
47 20A-F-30MM فیوز
-
48 فیوز حرارتی 77 درجه متفرقه
-
49 IIجافیوزی سماوری کوچک متفرقه
-
50 جافیوزی بین راهی متفرقه
-
51 جافیوزی درب دار چینی متفرقه
-
52 جافیوزی روبردی بدون درب متفرقه
-