منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.59گرم می باشد.
1,500
2 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.52گرم می باشد.
1,624
3 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل
1,625
4 FLAT 10P سیم وکابل
5,624
5 FLAT 10P COLORED سیم وکابل
6,248
6 FLAT 14P سیم وکابل
7,876
7 FLAT 16P سیم وکابل
9,000
8 FLAT 15P COLORED سیم وکابل
9,376
9 FLAT 16P COLORED سیم وکابل
10,000
10 FLAT 20P سیم وکابل
11,248
11 FLAT 24P سیم وکابل
13,500
12 FLAT 40P سیم وکابل
22,500
13 FLAT 64P سیم وکابل
36,000
14 POWER سیم وکابل
41,248
15 FLAT 16P vcd سیم وکابل
-
16 USB A سیم وکابل کابل افزایش طول USB نری به مادگی A
-
17 FLAT 60P سیم وکابل
-
18 FLAT 26P سیم وکابل
-
19 سیم روکش قلع مسی 0.50 سیم وکابل وزن هر متر 1.3گرم می باشد.
-
20 FLAT 34P سیم وکابل
-
21 FLAT 50P سیم وکابل
-
22 سیم روکش قلع مسی 0.42 سیم وکابل وزن هر متر 1.2گرم می باشد.
-
23 سیم شیلد 3رشته سیم وکابل
-
24 24AWG سیم وکابل
-
25 Coaxial 75E سیم وکابل
-
26 سیم شیلد 3 رشته سیم وکابل
-
27 چهار رشته سیم وکابل
-
28 سیم لاکی 0.25 سیم وکابل
-
29 کابل 12 رشته شیلد و فویل سیم وکابل
-
30 دو زوج سیم وکابل
-
31 2*0.5 سیم وکابل
-
32 USB A سیم وکابل
-