منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 آند تک ریز سون سگمنت Seven Segment 3191BH CA
2,752
2 کاتد تک ریز سون سگمنت
2,752
3 آند تک سون سگمنت
3,124
4 کاتد تک سون سگمنت
3,124
5 آند تک ریز سون سگمنت
3,515
6 کاتد دوبل سون سگمنت
4,876
7 آند دوبل سون سگمنت
4,876
8 آسانسوری دونقطه سون سگمنت
6,248
9 آند تک آسانسوری سبز سون سگمنت HD8P 815G
6,248
10 کاتد سه تایی سون سگمنت
6,876
11 آند سه تایی سون سگمنت
6,876
12 آند سه تایی ریز سون سگمنت
7,500
13 کاتد چهارتایی سون سگمنت
8,124
14 آند چهارتایی سون سگمنت
8,124
15 آند تک 44*31-15102 سون سگمنت
8,124
16 کاتد تک 1806 اورلایت سون سگمنت green P872116
10,624
17 آند تک 23*33-1106 سون سگمنت
-
18 آند چهارتایی ساعتی سون سگمنت
-
19 سون سگمنت 4 رقمی ماژول
-