منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 78L09 regulator ic
436
2 AMS1117-1.8 regulator ic SMD REGULATOR COPY
500
3 AMS1117-1.2 regulator ic SMD REGULATOR ORIG
500
4 79L05 regulator ic
500
5 AMS1117-1.8 regulator ic SMD REGULATOR ORIG
624
6 AMS1117-2.5 regulator ic SMD REGULATOR
624
7 AMS1117-ADJ regulator ic SMD REGULATOR ORIG
688
8 79L12 regulator ic
712
9 78L08 regulator ic
724
10 78L05 SMD 5V SMD REGULATOR
872
11 AMS1117-2.5 رگولاتور
872
12 AMS1117-ADJ regulator ic SMD REGULATOR COPY
876
13 AMS1117-ADJ رگولاتور
1,248
14 LM317LD-SMD-8PIN regulator ic SMD-8PIN
1,624
15 LM317LD-SMD-8PIN regulator ic SMD REGULATOR 8PIN
1,624
16 AMS1117-5 regulator ic SMD REGULATOR ORIGINAL
2,000
17 AMS1117-3.3 regulator ic SMD REGULATOR ORIGINAL
2,000
18 7815T regulator ic Toshiba
2,500
19 7810T-CV regulator ic 7810T-CV-CHN
2,500
20 7805T-CV regulator ic DIP ST COPY MAR
2,752
21 7808T-CV regulator ic DIP-COPY
2,872
22 7806 regulator ic Integral
CONN QC TAB 0.250 SOLDER
2,876
23 LM317T regulator ic DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-COPY
3,000
24 LM317M-SMD-DPACK regulator ic SMD REGULATOR
3,124
25 7909T-CV regulator ic 7909T-CV-ST-MAR
3,124
26 7815T-CV regulator ic ST-MAR
3,376
27 LM2576T-5V SMD regulator ic SMD REGULATOR COPY
3,500
28 7818T-CV regulator ic 7818T-C-V-ST
3,500
29 7906 regulator ic KA7906-FC
3,500
30 7824T-CV regulator ic ST-COPY
3,500
31 LM2931 AZ0.5 regulator ic
3,592
32 7809T-CV regulator ic ORIG-CHN
3,624
33 LM2930 regulator ic
3,624
34 7808T-CV رگولاتور regulator ic DIP-ORIG-ST
3,752
35 7912T-CV regulator ic ORIGINAL
3,752
36 LM2576T-5V regulator ic DIP-TO220-NS-COPY
3,752
37 7918 regulator ic
3,752
38 7924T-CV regulator ic 7924T-CV-ST-MAR
4,000
39 7915T-CV regulator ic 7915T-CV-ST-CHN
4,000
40 7905T-CV regulator ic 7905T-CV-ORIG
4,248
41 7812T-CV regulator ic ORIG-7812cv-dg-CHN
4,376
42 7824T-CV regulator ic Original
4,376
43 7805T-CV regulator ic DIP ST ORIG CHN
4,624
44 7908T-CV regulator ic 7908T-CV-ORIG
4,624
45 LM2575T-5V regulator ic
5,000
46 LM2575T-ADJ regulator ic
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
5,000
47 LM317S-SMD-D2PACK regulator ic SMD REGULATOR
5,248
48 LM317T regulator ic DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-Original
5,248
49 LM2576T-5V رگولاتور COPY
-
50 LM2575T-12V regulator ic
5,376
51 TL494CN آی سی DIP-16PIN-SWITCHING REGULATOR-ORIG/TI
5,624
52 LM2576T-12V regulator ic
5,752
53 LM2596-ADJ regulator ic
5,752
54 LM2596-5V-SMD regulator ic SMD REGULATOR
5,752
55 LM2576T-12V-SMD regulator ic SMD REGULATOR
5,752
56 LM2576T-ADJ regulator ic COPY
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
6,500
57 LF33CDT-SMD regulator ic SMD REGULATOR
6,876
58 LM2596-ADJ-SMD regulator ic SMD REGULATOR
8,248
59 LM2576T-ADJ-SMD regulator ic SMD REGULATOR ORIGINAL
9,376
60 LM2576T-12V-SMD رگولاتور
10,000
61 LM317 K regulator ic DIP K Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-NS COPY
10,500
62 LF33-CV regulator ic
10,624
63 7815K regulator ic
10,624
64 7824K regulator ic NS
10,752
65 LM2596-ADJ-SMD رگولاتور
14,000
66 LM350T آی سی 3A Adjustable Output Linear Regulator / LDO 3-TO-220 0 to 125
IC REG LDO ADJ 3A TO220-3
15,000
67 LM2576T-ADJ-SMD رگولاتور ORIGINAL
15,624
68 7812K regulator ic TESLA
28,752
69 7805K regulator ic DIP 7805K Tesla
28,752
70 برد توسعه SIM800C-ABg144N-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح NC
185,848
71 برد توسعه SIM800C-ABg144P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC
192,248
72 برد توسعه SIM800-ABg114P-C ماژول قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC
197,248
73 برد توسعه SIM800-ABg114N-C ماژول قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح NC
217,352
74 برد توسعه SIM808-ABg184N-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح NC
307,124
75 780S12 regulator ic
-
76 7806T-CV regulator ic st
-
77 7812 K regulator ic CHN
-
78 LM2576T-5V-SMD regulator ic ORIGINAL
-
79 AMS1117-12 regulator ic
-
80 LM2596-12V-SMD regulator ic
-
81 78L18 regulator ic
-
82 LM2576T-5V regulator ic ORIGINAL
-
83 78L12 regulator ic
-
84 78L06 regulator ic
-
85 79M05 regulator ic
-
86 LM2575T-5V-SMD regulator ic
-
87 AMS1117-3.3 regulator ic COPY
-
88 LD33B regulator ic SMD REGULATOR
-
89 7815 رگولاتور ST-MAR
CONN QC TAB 0.250 SOLDER
-
90 برد توسعه SIM808-ABg184P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC
-
91 7815-ST رگولاتور ST-MAR
-
92 AMS1117-1.8-COPY regulator ic SMD REGULATOR COPY
-
93 AMS1117-1.2-ORIG regulator ic SMD REGULATOR ORIG
-
94 AMS1117-1.8-ORIG regulator ic SMD REGULATOR ORIG
-
95 AMS1117-ADJ-ORIG regulator ic SMD REGULATOR ORIG
-
96 AMS1117-1.8 رگولاتور
-
97 AMS1117-1.2 رگولاتور original
-
98 AMS1117-5-ORIG regulator ic SMD REGULATOR ORIGINAL
-
99 AMS1117-3.3-ORIG regulator ic SMD REGULATOR ORIGINAL
-
100 7805T-CV-Copy regulator ic DIP COPY MAR
-