منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 1N4448 دیود DIP-Silicon diode-SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V),<4ns
DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35
116
2 1N4148-SMT دیود
124
3 1N4448 diodes DIP-SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V), <4ns
DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35
149
4 1N4148 SMD دیود SMD-Silicon diode-SS-100V-0,2A,<4pF(0V),<4ns
152
5 M7 دیود SMD-Gen, uni, Rectifier, 500V, 1A, (TOSHIBA)=1N4007
156
6 M7 دیود SMD-Gen, uni, Rectifier, 1000V, 1A, (TOSHIBA)=1N4007
164
7 27V diode zener
168
8 RL203 دیود
183
9 36V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
10 2.4V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
11 33V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
12 2.7V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
13 18V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
14 24V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
15 15V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
16 10V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
NUT DRIVER HEX SCKT 5/16" 6.13"
188
17 8.2V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
18 6.2V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
19 20V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
20 6.8V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
21 7.3V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
22 5.1V دیود diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
23 30V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
24 7.5V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
25 3.6V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
26 3.3V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
27 110V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
28 5.6V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
29 12V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
30 4.7V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
31 11V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
32 1N4148-PH دیود DIP-Silicon diode-SS-100V-0,2A,<4pF(0V),<4ns
188
33 27V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
34 RGP15J دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1.5A
216
35 RGP10J دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1A
DIODE GEN PURP 600V 1A DO41
216
36 FR152 دیود DIP-Gl Rectifier, 100V, 1,5A
244
37 SS34 SMD دیود SMD-Schottky-Gl, 40V, 3A, Uf<0,475V(3A) 1N5822
248
38 FR153 دیود DIP-Gl Rectifier, 200V, 1,5A
260
39 FR157 دیود DIP-Gl Rectifier, 1000V, 1,5A
288
40 1N4006 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 800V, 1A
DIODE GEN PURP 800V 1A DO41
288
41 1N4003 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 200V, 1A
DIODE GEN PURP 200V 1A DO41
288
42 1N5819-SS14 SMD دیود SMD-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A)
288
43 1N4001 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 100V, 1A
DIODE GEN PURP 50V 1A DO41
288
44 1N4004 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 400V, 1A
DIODE GEN PURP 400V 1A DO41
288
45 RGP15J دیود
309
46 RGP10J دیود
DIODE GEN PURP 600V 1A DO41
309
47 RGP10J diodes
DIODE GEN PURP 600V 1A DO41
309
48 RGP15J diodes
309
49 4.3V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
50 13V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
51 4.7V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
52 12V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
53 7.5V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
54 6.8V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
55 24V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
56 15V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
57 Varicap-Varector دیود Varicap/Varector
312
58 1N4007 دیود MIC/DIP-General Rectifier, 1000V, 1A-Good
312
59 1N4007 دیود ZG/DIP-General Rectifier, 1000V, 1A-Good
312
60 1N5393 دیود DIP-Silicon Rectifier-200V-1,5A
DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO15
316
61 FR157 دیود DIP-Gl Rectifier, 500V, 1,5A
331
62 1N4007 دیود PFS/-DIP-General Rectifier, 1000V, 1A-Original
352
63 MR856 دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V 3A
DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD
360
64 FR104 دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 400V, 1A
360
65 BA157 دیود DIP-FAST RECOVERY RECTIFIERS-400V-1A
360
66 BYM26 دیود DIP-Super Fast Rectifier-200V-23A
360
67 D3V58 دیود
376
68 600V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
376
69 2.2V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
376
70 FR107 دیود DIP-Gl Rectifier, 50V, 1A
400
71 BA159 دیود DIP-FAST RECOVERY RECTIFIER-1000V-1A
404
72 BR MB10S SMD دیود SEP
412
73 1N60 دیود DIP-DO7-AM/FM-Demodulator TV-ZF-Demodulator SMALL
432
74 RL203 دیود DIP-Rectifier, 200V, 2A
432
75 RM4 دیود DIP-Universal Rectifier, 400V, 1.7A
432
76 BR DI101 دیود bridge 100V-1A
436
77 5.1V 1W دیود diode zener
436
78 BA159 دیود DIP-FAST RECOVERY RECTIFIER-500V-1A
460
79 SR104 دیود DIP-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,55(1A)=1n5819
500
80 1N5399 دیود DIP-Silicon Rectifier-1000V-1,5A
DIODE GEN PURP 1KV 1.5A DO15
500
81 1N5402 دیود DIP-Silicon Rectifier-200V-3A
DIODE GEN PURP 200V 3A DO201AD
500
82 1N5819 دیود DIP-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A)
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
504
83 4.7V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
84 3.3V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
85 5.6V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
86 6.8V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
87 8.2V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
88 18V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
89 2.4V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
90 24V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
91 9.1V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
92 15V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
93 10V-SMD-MINI MELF diode zener SMD-Zener Diode
524
94 1N5399 دیود DIP-Silicon Rectifier-500V-1,5A
524
95 6.8V-SMD-MELF diode zener SMD-Zener Diode
564
96 5.6V-SMD-MELF diode zener SMD-Zener Diode
564
97 4.7V-SMD-MELF diode zener SMD-Zener Diode
564
98 3.3V-SMD-MELF diode zener SMD-Zener Diode
564
99 2.4V-SMD-MELF diode zener SMD-Zener Diode
564
100 8.2V-SMD-MELF diode zener SMD-Zener Diode
564