منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 24C01 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,100
2 24C16 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
1,655
3 24C16 SMD آی سی SMD-SERIALL E2PROM
1,655
4 ATMLU24604CM آی سی DIP-SERIALL E2PROM=24C04
1,688
5 24C02 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,840
6 24C512N SMD SMD-SERIALL E2
2,390
7 24C02 SMD آی سی
2,390
8 24C512N SMD آی سی
2,390
9 24C08 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
2,495
10 24C04 SMD آی سی
2,755
11 24C02 نصب سطحی
2,890
12 24C08 آی سی DIP-SERIALL E2PROM-ATMEL-CHN COPY
3,125
13 TU24C16 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
4,595
14 24C256 DIP-SERIALL E2PROM IC-ATML-COPY
4,964
15 24C32 آی سی
5,218
16 24C64D SMD SMD-SERIALL E2-SSHM-T
5,384
17 24C256C SMD-SERIALL E2-SSHM-T
6,560
18 24C64 DIP-SERIALL E2
6,825
19 24C256N SMD SMD-SERIALL E2
7,720
20 28C16 آی سی درجه 2
8,530
21 AT29C040 آی سی DIP
8,530
22 24C128 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
9,450
23 28C16 EEPROM
10,303
24 62256 آی سی
11,025
25 24C512 DIP-SERIALL E2
11,201
26 24C1024 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
21,000
27 28C64 آی سی
24,940
28 28C64 EEPROM
24,940
29 27C1001 EPROM-ST-SINGAPOUR
28,875
30 28C256 آی سی
49,875
31 28C256 EEPROM
49,875
32 27C128 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
-
33 93C66 آی سی atmel
-
34 AT29F040-PLCC-ST آی سی
-
35 24C16-SMD آی سی SMD-SERIALL E2PROM
-
36 ATMLU24604CM=24C04 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
-
37 24C04 نصب سطحی
-
38 TU24C16=24C16 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
-
39 27C256 آی سی ST
-
40 27C256-ST ایپرام
-