منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 XH-3PIN Male R/A TERMINAL
307
2 XH-3PIN Male R/A 353
3 XH-4PIN Male R/A TERMINAL
407
4 XH-5PIN Male R/A 592
5 XH-5PIN Male R/A TERMINAL
592
6 مخابراتی 2 پین TERMINAL
630
7 مخابراتی 2 پین ترمینال
630
8 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال
680
9 مخابراتی 2 پین رایت TERMINAL
680
10 مخابراتی 3 پین ترمینال
945
11 مخابراتی 3 پین TERMINAL
945
12 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال
1,025
13 مخابراتی 3 پین رایت TERMINAL
1,025
14 XH-2PIN+30Cm Wire TERMINAL
1,037
15 XH-2PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 02 پین
1,037
16 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال
1,285
17 مخابراتی 4 پین رایت TERMINAL
1,285
18 مخابراتی 5 پین ترمینال
1,445
19 پاوری 2پین TERMINAL
1,445
20 مخابراتی 5 پین TERMINAL
1,445
21 پاوری 2پین 1,445
22 مخابراتی 5 پین رایت ترمینال
1,575
23 مخابراتی 5 پین رایت TERMINAL
1,575
24 مخابراتی 8 پین ترمینال
1,642
25 مخابراتی 8 پین TERMINAL
1,642
26 2PIN-DG301 TERMINAL
1,705
27 مخابراتی 6 پین ترمینال
1,772
28 مخابراتی 6 پین TERMINAL
1,772
29 XH-3PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 03 پین
1,772
30 2PIN-DG300 TERMINAL
1,840
31 2PIN-DG128 TERMINAL
1,970
32 PTR02P ترمینال پی تی آر 2 پین (5.08) صاف
2,037
33 XH-3PIN+30Cm Wire TERMINAL
2,058
34 پاوری 3پین TERMINAL
2,230
35 پاوری 3پین 2,230
36 PTR02P R ترمینال پی تی آر 2 پین (5.08) نود درجه
2,360
37 XH-4PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 04 پین
2,360
38 XH-4PIN+30Cm Wire TERMINAL
2,562
39 3PIN-DG301 TERMINAL
2,625
40 مخابراتی 9 پین ترمینال
2,625
41 مخابراتی 9 پین TERMINAL
2,625
42 3PIN-DG300 TERMINAL
2,755
43 2PIN-DG129 TERMINAL
2,890
44 3PIN-DG128 TERMINAL
2,890
45 XH-5PIN+30Cm Wire TERMINAL
2,890
46 XH-5PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 05 پین
2,890
47 PTR03P TERMINAL
3,545
48 PTR03P R TERMINAL
3,545
49 پاوری 7پین TERMINAL
3,545
50 پاوری 7پین 3,545
51 تبدیل فیش تغذیه به ترمینال متفرقه
3,675
52 تبدیل فیش تغذیه به ترمینال 3,675
53 پاوری 5پین TERMINAL
3,805
54 3PIN-DG129 TERMINAL
4,330
55 پاوری 6پین TERMINAL
4,460
56 پاوری 6پین 4,460
57 PTR04P-3.81 ترمینال پی تی آر 2 پین (3.81) صاف
4,595
58 PTR04P ترمینال پی تی آر 2 پین (5.08) صاف
4,725
59 PTR04P R ترمینال پی تی آر 4 پین (5.08) نود درجه
4,725
60 پاوری 8پین TERMINAL
5,645
61 پاوری 8پین 5,645
62 PTR05P TERMINAL
5,905
63 PTR05P R TERMINAL
5,905
64 PTR06P TERMINAL
7,090
65 PTR06P R TERMINAL
7,090
66 PTR07P TERMINAL
8,270
67 PTR07P R TERMINAL
8,270
68 PTR08P R TERMINAL
8,303
69 2PIN-KF65-گوشواره دار KF65-11.0-2PIN-WITH EARS
8,795
70 PTR08P TERMINAL
9,450
71 PTR09P TERMINAL
10,630
72 PTR09P R TERMINAL
10,630
73 3PIN-KF65-گوشواره دار KF65-11.0-3PIN-WITH EARS
11,810
74 PTR10P TERMINAL
11,810
75 PTR10P R TERMINAL
11,810
76 PTR11P R TERMINAL
12,995
77 پاوری 12پین ترمینال
-
78 پاوری 10پین ترمینال
-
79 XH-8PIN+30Cm Wire ترمینال
-
80 مخابراتی 11 پین ترمینال
-
81 مخابراتی 12 پین ترمینال
-
82 مخابراتی 10 پین ترمینال
-
83 پین مخابراتی ترمینال
-
84 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال
-
85 مخابراتی 7 پین ترمینال
-
86 مخابراتی 7 پین نری ترمینال
-
87 پاوری 4پین ترمینال
-
88 XH-2PIN Male R/A ترمینال
-
89 XH-10PIN+30Cm Wire ترمینال ایکس-اچ سیمدار 10 پین
-
90 ترمینال دو پین فشاری متفرقه
-
91 مخابراتی 4 پین نری رایت ترمینال
-
92 مخابراتی 3 پین مادگی ترمینال
-
93 مخابراتی 3 پین نری ترمینال
-
94 مخابراتی 4 پین نری ترمینال
-
95 مخابراتی 2 پین نری ترمینال
-
96 مخابراتی 7 پین مادگی ترمینال
-
97 پین پاوری ترمینال
-
98 مخابراتی 6 پین مادگی ترمینال
-
99 مخابراتی 5 پین نری ترمینال
-
100 مخابراتی 9 پین مادگی ترمینال
-