منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 XH-3PIN Male R/A ترمینال
336
2 XH-4PIN Male R/A ترمینال
448
3 XH-5PIN Male R/A ترمینال
564
4 مخابراتی 2 پین ترمینال
600
5 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال
648
6 مخابراتی 3 پین ترمینال
900
7 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال
976
8 XH-2PIN+30Cm Wire ترمینال
1,116
9 XH-2PIN+30Cm Wire ترمینال ایکس-اچ سیمدار 02 پین
1,124
10 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال
1,224
11 مخابراتی 5 پین ترمینال
1,376
12 پاوری 2پین ترمینال
1,376
13 مخابراتی 5 پین رایت ترمینال
1,500
14 مخابراتی 8 پین ترمینال
1,564
15 2PIN-DG301 ترمینال
1,624
16 مخابراتی 6 پین ترمینال
1,688
17 XH-3PIN+30Cm Wire ترمینال ایکس-اچ سیمدار 03 پین
1,688
18 2PIN-DG300 ترمینال
1,752
19 2PIN-DG128 ترمینال
1,876
20 XH-3PIN+30Cm Wire ترمینال
1,884
21 پاوری 3پین ترمینال
2,124
22 PTR02P ترمینال
2,248
23 XH-4PIN+30Cm Wire ترمینال ایکس-اچ سیمدار 04 پین
2,248
24 PTR02P R ترمینال
2,248
25 مخابراتی 9 پین ترمینال
2,500
26 3PIN-DG301 ترمینال
2,500
27 XH-4PIN+30Cm Wire ترمینال
2,516
28 3PIN-DG300 ترمینال
2,624
29 3PIN-DG128 ترمینال
2,752
30 2PIN-DG129 ترمینال
2,752
31 XH-5PIN+30Cm Wire ترمینال ایکس-اچ سیمدار 05 پین
2,752
32 XH-5PIN+30Cm Wire ترمینال
3,144
33 پاوری 7پین ترمینال
3,376
34 PTR03P ترمینال
3,376
35 PTR03P R ترمینال
3,376
36 پاوری 5پین ترمینال
3,624
37 3PIN-DG129 ترمینال
4,124
38 DG55 ترمینال
4,124
39 پاوری 6پین ترمینال
4,248
40 PTR04P-3.81 ترمینال
4,376
41 PTR04P R ترمینال
4,500
42 PTR04P ترمینال
4,500
43 پاوری 8پین ترمینال
5,376
44 PTR05P R ترمینال
5,624
45 PTR05P ترمینال
5,624
46 PTR06P R ترمینال
6,752
47 PTR06P ترمینال
6,752
48 PTR07P ترمینال
7,876
49 PTR07P R ترمینال
7,876
50 2PIN-KF65-گوشواره دار ترمینال KF65-11.0-2PIN-WITH EARS
8,376
51 PTR08P ترمینال
9,000
52 PTR08P R ترمینال
9,000
53 PTR09P R ترمینال
10,124
54 PTR09P ترمینال
10,124
55 3PIN-KF65-گوشواره دار ترمینال KF65-11.0-3PIN-WITH EARS
11,248
56 PTR10P R ترمینال
11,248
57 PTR10P ترمینال
11,248
58 PTR11P R ترمینال
12,376
59 پاوری 12پین ترمینال
-
60 پاوری 10پین ترمینال
-
61 XH-8PIN+30Cm Wire ترمینال
-
62 مخابراتی 4 پین ترمینال
-
63 مخابراتی 11 پین ترمینال
-
64 مخابراتی 12 پین ترمینال
-
65 مخابراتی 10 پین ترمینال
-
66 پین مخابراتی ترمینال
-
67 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال
-
68 مخابراتی 7 پین ترمینال
-
69 مخابراتی 7 پین نری ترمینال
-
70 پاوری 4پین ترمینال
-
71 PTR02P-3.81 ترمینال
-
72 PTR12P R ترمینال
-
73 XH-2PIN Male R/A ترمینال
-
74 XH-10PIN+30Cm Wire ترمینال ایکس-اچ سیمدار 10 پین
-
75 مخابراتی 4 پین نری رایت ترمینال
-
76 مخابراتی 3 پین مادگی ترمینال
-
77 مخابراتی 3 پین نری ترمینال
-
78 مخابراتی 4 پین نری ترمینال
-
79 مخابراتی 2 پین نری ترمینال
-
80 مخابراتی 7 پین مادگی ترمینال
-
81 پین پاوری ترمینال
-
82 مخابراتی 6 پین مادگی ترمینال
-
83 مخابراتی 5 پین نری ترمینال
-
84 مخابراتی 9 پین مادگی ترمینال
-
85 مخابراتی 9 پین نری ترمینال
-
86 مخابراتی 2 پین مادگی ترمینال
-
87 مخابراتی 4 پین مادگی ترمینال
-
88 مخابراتی 8 پین مادگی ترمینال
-
89 مخابراتی 5 پین مادگی ترمینال
-
90 DG35 ترمینال
-
91 مخابراتی 6 پین نری ترمینال
-
92 مخابراتی 8 پین نری ترمینال
-
93 مخابراتی 10 پین نری ترمینال
-
94 مخابراتی 11 پین نری ترمینال
-
95 مخابراتی 2 پین نری رایت ترمینال
-
96 مخابراتی 12 پین نری ترمینال
-
97 مخابراتی 5 پین نری رایت ترمینال
-
98 مخابراتی 3 پین نری رایت ترمینال
-
99 DG25 ترمینال
-
100 مخابراتی 8 پین نری رایت ترمینال
-