منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 XH-3PIN Male R/A TERMINAL
307
2 XH-3PIN Male R/A 353
3 XH-4PIN Male R/A TERMINAL
407
4 XH-5PIN Male R/A 592
5 XH-5PIN Male R/A TERMINAL
592
6 مخابراتی 2 پین TERMINAL
630
7 مخابراتی 2 پین ترمینال
630
8 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال
680
9 مخابراتی 2 پین رایت TERMINAL
680
10 مخابراتی 3 پین ترمینال
945
11 مخابراتی 3 پین TERMINAL
945
12 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال
1,025
13 مخابراتی 3 پین رایت TERMINAL
1,025
14 XH-2PIN+30Cm Wire TERMINAL
1,037
15 XH-2PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 02 پین
1,037
16 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال
1,285
17 مخابراتی 4 پین رایت TERMINAL
1,285
18 مخابراتی 5 پین ترمینال
1,445
19 پاوری 2پین TERMINAL
1,445
20 مخابراتی 5 پین TERMINAL
1,445
21 پاوری 2پین 1,445
22 مخابراتی 5 پین رایت TERMINAL
1,575
23 مخابراتی 8 پین ترمینال
1,642
24 مخابراتی 8 پین TERMINAL
1,642
25 2PIN-DG301 TERMINAL
1,705
26 مخابراتی 6 پین ترمینال
1,772
27 مخابراتی 6 پین TERMINAL
1,772
28 XH-3PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 03 پین
1,772
29 2PIN-DG300 TERMINAL
1,840
30 2PIN-DG128 TERMINAL
1,970
31 PTR02P ترمینال پی تی آر 2 پین (5.08) صاف
2,037
32 XH-3PIN+30Cm Wire TERMINAL
2,058
33 پاوری 3پین TERMINAL
2,230
34 پاوری 3پین 2,230
35 PTR02P R ترمینال پی تی آر 2 پین (5.08) نود درجه
2,360
36 XH-4PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 04 پین
2,360
37 XH-4PIN+30Cm Wire TERMINAL
2,562
38 3PIN-DG301 TERMINAL
2,625
39 مخابراتی 9 پین ترمینال
2,625
40 مخابراتی 9 پین TERMINAL
2,625
41 3PIN-DG300 TERMINAL
2,755
42 2PIN-DG129 TERMINAL
2,890
43 3PIN-DG128 TERMINAL
2,890
44 XH-5PIN+30Cm Wire TERMINAL
2,890
45 XH-5PIN+30Cm Wire ایکس-اچ سیمدار 05 پین
2,890
46 PTR03P TERMINAL
3,545
47 PTR03P R TERMINAL
3,545
48 پاوری 7پین TERMINAL
3,545
49 پاوری 7پین 3,545
50 پاوری 5پین TERMINAL
3,805
51 3PIN-DG129 TERMINAL
4,330
52 پاوری 6پین TERMINAL
4,460
53 پاوری 6پین 4,460
54 PTR04P-3.81 ترمینال پی تی آر 2 پین (3.81) صاف
4,595
55 PTR04P ترمینال پی تی آر 2 پین (5.08) صاف
4,725
56 PTR04P R ترمینال پی تی آر 4 پین (5.08) نود درجه
4,725
57 پاوری 8پین TERMINAL
5,645
58 پاوری 8پین 5,645
59 PTR05P TERMINAL
5,905
60 PTR05P R TERMINAL
5,905
61 PTR06P TERMINAL
7,090
62 PTR06P R TERMINAL
7,090
63 PTR07P TERMINAL
8,270
64 PTR07P R TERMINAL
8,270
65 PTR08P R TERMINAL
8,303
66 2PIN-KF65-گوشواره دار KF65-11.0-2PIN-WITH EARS
8,795
67 PTR08P TERMINAL
9,450
68 PTR09P TERMINAL
10,630
69 PTR09P R TERMINAL
10,630
70 3PIN-KF65-گوشواره دار KF65-11.0-3PIN-WITH EARS
11,810
71 PTR10P TERMINAL
11,810
72 PTR10P R TERMINAL
11,810
73 PTR11P R TERMINAL
12,995
74 پاوری 12پین ترمینال
-
75 پاوری 10پین ترمینال
-
76 XH-8PIN+30Cm Wire ترمینال
-
77 مخابراتی 11 پین ترمینال
-
78 مخابراتی 12 پین ترمینال
-
79 مخابراتی 10 پین ترمینال
-
80 پین مخابراتی ترمینال
-
81 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال
-
82 مخابراتی 7 پین ترمینال
-
83 مخابراتی 7 پین نری ترمینال
-
84 پاوری 4پین ترمینال
-
85 XH-2PIN Male R/A ترمینال
-
86 XH-10PIN+30Cm Wire ترمینال ایکس-اچ سیمدار 10 پین
-
87 مخابراتی 4 پین نری رایت ترمینال
-
88 مخابراتی 3 پین مادگی ترمینال
-
89 مخابراتی 3 پین نری ترمینال
-
90 مخابراتی 4 پین نری ترمینال
-
91 مخابراتی 2 پین نری ترمینال
-
92 مخابراتی 7 پین مادگی ترمینال
-
93 پین پاوری ترمینال
-
94 مخابراتی 6 پین مادگی ترمینال
-
95 مخابراتی 5 پین نری ترمینال
-
96 مخابراتی 9 پین مادگی ترمینال
-
97 مخابراتی 9 پین نری ترمینال
-
98 مخابراتی 2 پین مادگی ترمینال
-
99 مخابراتی 4 پین مادگی ترمینال
-
100 مخابراتی 8 پین مادگی ترمینال
-