منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 استوانه 01,02 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
392
2 گرد 03,02 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
392
3 گرد 04,02 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
548
4 استوانه 01,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
704
5 گرد 05,03 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
704
6 گوی D4 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
1,408
7 استوانه 03,10 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
1,564
8 گوی D5 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
1,876
9 استوانه 05,10 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
2,188
10 مستطیل 20,10,02 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
3,124
11 مربع 12,12,02 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مربع
3,752
12 نواری آهنربا آهنربا نواری نرم عرض 12 م م
3,752
13 استوانه 06,10 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
3,752
14 مربع سوراخدار 10,10,3 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مربع
3,908
15 گوی D6 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
3,908
16 استوانه 07,10 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
3,908
17 حلقوی 10.03.03 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
4,376
18 گرد 15,03 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
4,560
19 مربع 15,15,02 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مربع
4,688
20 استوانه 08,10 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
4,688
21 حلقوی 15.03.05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
5,468
22 حلقوی 15.04.04 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
5,780
23 مستطیل سوراخدار 15.10.04,04 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
7,188
24 گوی D8 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
7,812
25 گرد 15,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
8,280
26 حلقوی 20.03.05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
8,592
27 استوانه 10,10 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
8,592
28 استوانه 10,15 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
8,752
29 استوانه 10,12 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
8,908
30 استوانه 12,10 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
8,908
31 حلقوی 20.04.05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
9,376
32 مستطیل سوراخدار 20.10.05,04 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
10,312
33 مستطیل سوراخدار 20.12.05,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
11,720
34 گرد 20,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
12,032
35 مستطیل 20,10,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
13,124
36 مستطیل سوراخدار 40,10,03,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
13,752
37 مستطیل 35,13,03 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
18,688
38 استوانه 15,15 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
20,312
39 گرد 25,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
20,312
40 مستطیل 40,12,03 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
31,248
41 مستطیل سوراخدار 40,20,05,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
33,592
42 مستطیل 40,20,10 آهنربا
60,000
43 مستطیل 50,25,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
79,688
44 حلقوی 50.05.06 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
96,876
45 مستطیل 60,35,05 آهنربا آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
112,500
46 حلقوی 12.03.04 آهنربا
-