منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 دام سوییچ چهارگوش 10 م م سوییچ DOME SWITCH 10mm
376
2 5.5*5.5 6 Pin كليد ف
720
3 8.5*8.5 6Pin سوییچ
1,124
4 راکر ریز 0-1 كليد
1,248
5 کشویی 3پین 2حالت بزرگ كليد زرد
1,436
6 کشویی 6پین 2حالت متوسط كليد متوسط
1,436
7 کشویی نصب سطحی كليد
1,436
8 کشویی 4پین 3حالت کوچک كليد استیل
1,436
9 کشویی 4پین 3حالت متوسط كليد مشکی
1,436
10 کشویی 4پین 3حالت بزرگ كليد استیل 90درجه
1,436
11 کشویی 3پین 2حالت کوچک كليد استیل
1,436
12 کشویی 3پین 2حالت متوسط كليد مشکی
1,436
13 فشاری ال ای دی خور سوییچ
2,124
14 راکر ریز 1-0-1 كليد
2,124
15 قطعکن تلفنی سوییچ بدون روکش فلزی
2,124
16 راکر 0-1 دو پایه فرانسوی كليد
2,156
17 راکر 0-1 سه پایه فرانسوی كليد
2,156
18 6پین قرمز كليد ف
2,156
19 راکر 0-1 دو پایه كليد
2,500
20 دیپ سوییچ 1 پین سوییچ Dip switch 01 pin
2,500
21 دیپ سوییچ 2 پین سوییچ Dip switch 02 pin
2,500
22 راکر 0-1 سه پایه كليد
2,588
23 دیپ سوییچ 3 پین سوییچ Dip switch 03 pin
2,624
24 کشویی 8پین 2حالت بزرگ كليد استیل ژاپن
2,876
25 راکر 1-0-1 سه پایه كليد
2,876
26 مربع ال ای دی دار كليد
2,876
27 دیپ سوییچ 4 پین سوییچ Dip switch 04 pin
2,876
28 تایوانی گرد كليد ف
2,876
29 دیپ سوییچ 5 پین سوییچ Dip switch 05 pin
3,124
30 گرد کوچک سوییچ
3,124
31 تایوانی سوییچ گرد بلند سر قرمز
3,376
32 راکر گرد 0-1 كليد دو پین - دو حالت
3,376
33 دیپ سوییچ 6 پین سوییچ Dip switch 06 pin
3,376
34 راکر 0-1 دو پایه بزرگ فرانسوی كليد
3,592
35 دیپ سوییچ 7 پین سوییچ Dip switch 07 pin
3,624
36 راکر چراغدار کوچک سفید كليد پاکستانی
3,752
37 راکر 0-1 چهار پایه كليد
3,752
38 دیپ سوییچ 8 پین سوییچ Dip switch 08 pin
3,752
39 راکر گرد 1-0-1 كليد سه پین سه حالت
4,124
40 چکشی 2پFUJISOKU كليد
4,312
41 فلزی مشکی سوییچ
4,376
42 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح كليد قرمز
4,592
43 چکشی سوییچ
5,000
44 راکر چراغدار کوچک چهار پین كليد
5,000
45 چکشی 3پ 3ح سر قرمز كليد
5,000
46 راکر باریک 1-0-1 كليد
5,032
47 چکشی 3پ 2ح سر قرمز كليد
5,032
48 راکر چراغدار گرد كليد
5,248
49 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م
5,500
50 راکر چراغدار باریک كليد
5,624
51 چکشی 3پ 2ح قهوه ای كليد
6,248
52 چکشی 3پ 3ح قهوه ای كليد
6,248
53 ژاپنی استوک سوییچ
7,248
54 گرد گل سوییچ C928
8,752
55 چکشی 6پ 3ح رایت قرمز كليد
9,344
56 راکر چراغدار بزرگ كليد
9,376
57 راکر چراغدار باریک دوبل كليد
10,000
58 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م
13,124
59 چکشی 6پ 3ح مشکی بزرگ كليد
17,968
60 گرد کوچک طرح ترک سوییچ DS313
-
61 چکشی 4 پایه متوسط كليد
-
62 راکر چراغدار کوچک سه پین كليد
-
63 راکر 0-1 سه پایه فیبری كليد
-
64 چکشی 6پ 2ح كليد
-
65 شاسی چکشی 6پ 3حالت بزرگ كليد
-
66 راکر چراغدار گرد 2پین كليد
-
67 راکر جرقه زن سوییچ
-
68 آیفون سوییچ
-
69 راکر 1-0-1 سه پایه بزرگ كليد
-
70 01 P دیپ سوییچ
-
71 02 P دیپ سوییچ
-
72 03 P دیپ سوییچ
-
73 04 P دیپ سوییچ
-
74 05 P دیپ سوییچ
-
75 06 P دیپ سوییچ
-
76 08 P دیپ سوییچ
-
77 07 P دیپ سوییچ
-
78 شاسی گل سوییچ C928
-