منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WHITE LITE ON ال ای دی 5 میلیمتر
196
2 YELLOW BVT ال ای دی 5 میلیمتر
248
3 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A
279
4 RED HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A خودرنگ
312
5 YELLOW HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A خودرنگ
312
6 GREEN HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A خودرنگ
312
7 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A
327
8 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A
327
9 YELLOW HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
356
10 RED HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
356
11 GREEN HG SCA ال ای دی 5 میلیمتر
392
12 BLUE HG LGJY ال ای دی 5 میلیمتر
524
13 UV HG-5UV4PCA ال ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
524
14 YELLOW HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
656
15 RED HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
656
16 اليدي 5 ميل سبز سوپر ال ای دی 5 میلیمتر HG-SBD5SG4SCHJ14 سبز سوپر هاي برايت
700
17 BLUE HG J14 ال ای دی 5 میلیمتر
-
18 WHITE ال ای دی 5 میلیمتر
-
19 GREEN ال ای دی 5 میلیمتر
-
20 TWO COLOR ال ای دی 5 میلیمتر
-