منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 Lwire Powersupply منبع تغذیه
18,752
2 منبع تغذیه پروب موزی به سوسماری
25,000
3 4.5V 2A Motorolla منبع تغذیه
28,752
4 منبع تغذیه گیره دار پروب
30,000
5 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV
35,000
6 12V 2.8VA 233mA HR PACKRD منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 12.0VDV
35,000
7 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق
37,500
8 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق OEM
37,500
9 12V 1.2A منبع تغذیه دیواری
37,500
10 12V 1.5A دیواری منبع تغذیه دیواری
37,500
11 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه
41,248
12 12V 3A منبع تغذیه دیواری
43,752
13 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه بین راهی
50,000
14 12V 5A منبع تغذیه
56,248
15 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
75,000
16 SW 12V 06A GLT 1001 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
81,248
17 12V 3A منبع تغذیه
82,500
18 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه
83,752
19 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه صنعتی/1 سال ضمانت
87,500
20 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
106,248
21 SW 12V 10A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
106,248
22 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه صنعتی/1 سال ضمانت
106,248
23 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه صنعتی/1 سال ضمانت
118,752
24 SW 12V 15A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
118,752
25 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه
130,120
26 12V 18A DELL منبع تغذیه
137,500
27 SW 12V 10A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
137,500
28 SW 12V 10A GLT 1002 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
150,000
29 SW 12V 10A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 10آمپر صنعتی
154,000
30 SW 12V 30A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
156,248
31 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
156,248
32 SW 12V 06A GLT 1001 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
157,576
33 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
162,500
34 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
175,000
35 SW 12V 16.5A GLT 1009 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
175,000
36 SW 12V 12.5A GLT 1002 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
175,000
37 SW 12V 10A منبع تغذیه
200,000
38 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه
200,000
39 SW 12V 30A-DAB منبع تغذیه صنعتی/منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 30آمپر صنعتی
200,000
40 SW 12V 12.5A GLT 1002 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
206,061
41 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
212,500
42 SW 5V 40A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
212,500
43 SW 12V 20A GLT 1003 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
225,000
44 SW 12V 15A منبع تغذیه
232,500
45 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
237,500
46 SW 12V 30A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 30آمپر صنعتی
256,000
47 SW 5V 40A منبع تغذیه
256,844
48 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه
270,000
49 SW 12V 10A GLT 1002 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
290,909
50 SW 12V 30A GLT 1004 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
293,752
51 SW 5V 40A+FAN منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
300,000
52 SW 12V 30A منبع تغذیه
300,000
53 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
312,500
54 SW 12V 16.5A GLT 1009 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
339,394
55 SW 12V 20A GLT 1003 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
339,394
56 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه صنعتی/ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
375,000
57 SW 12V 42A HG منبع تغذیه
395,000
58 SW 24V 20A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
437,500
59 SW 12V 42A HG منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
500,000
60 SW 12V 30A GLT 1004 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
509,091
61 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
600,000
62 SW 24V 20A منبع تغذیه
694,736
63 303 MICRO منبع تغذیه
-
64 305 CHINA منبع تغذیه
-
65 MP-3003S منبع تغذیه
-
66 12V 4A رومیزی منبع تغذیه
-
67 12V 2A رو میزی منبع تغذیه
-
68 19V 2.1A منبع تغذیه
-
69 307 MICRO(3073P) منبع تغذیه
-
70 16V 4A منبع تغذیه
-
71 12V 6A NR منبع تغذیه
-
72 ARMA 3003 منبع تغذیه
-
73 SW 24V 10A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
74 SW 12V 3.3A GLT 1012 منبع تغذیه
-
75 19V 4.62A منبع تغذیه
-
76 SW 24V 5A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
77 20V 3.25A منبع تغذیه
-
78 6V 2A منبع تغذیه
-
79 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
80 MICRO 3003 منبع تغذیه
-
81 SW 12V 3A Mini منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
82 19V 4.74A منبع تغذیه
-
83 9V 2A منبع تغذیه
-
84 19V 800MA منبع تغذیه
-
85 SW 12V 30A LXO منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
86 5V 1A منبع تغذیه
-
87 24V 3A منبع تغذیه
-
88 12V 30A LKO منبع تغذیه
-
89 SW 12V 5A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
90 SW 12V 20A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
91 SW 48V 3A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
92 9V 1A منبع تغذیه
-
93 6V 600mA منبع تغذیه
-
94 6V 1A منبع تغذیه
-
95 42V 2A منبع تغذیه
-
96 6V 3A منبع تغذیه
-
97 5v 5A منبع تغذیه
-
98 5V 2A منبع تغذیه
-
99 24V 3.5A منبع تغذیه
-
100 SW 5V 3A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-