منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 قلع چینی متری لحیم
3,124
2 50 g ACTIVE لحیم
37,500
3 50g BEHINEX لحیم
43,752
4 50 g SEP لحیم
43,752
5 50g BEHINEX لحیم ایرانی
43,752
6 50 g SEP لحیم ایرانی
43,752
7 100 g ACTIVE لحیم
56,248
8 100 g SEP لحیم
68,752
9 100 g SEP لحیم ایرانی
68,752
10 100 g TASSOL 0.75 لحیم
75,000
11 100g BEHINEX لحیم
81,248
12 100g BEHINEX لحیم ایرانی
81,248
13 100 g ASAHI-IRAN لحیم ایرانی
81,248
14 100 g ASAHI لحیم
100,000
15 100 g ASAHI لحیم مالزی اصلی
100,000
16 لحیم کاری و مونتاژ 3616 ابزار
143,752
17 250 g ACTIVE II لحیم
143,752
18 250 g SEP لحیم
162,500
19 250 g SEP لحیم ایرانی
162,500
20 250 g TASSOL 0.75 لحیم
187,500
21 100 g ASAHI 0.4 لحیم
187,500
22 250g BEHINEX لحیم
187,500
23 250g BEHINEX لحیم ایرانی
187,500
24 250 g ASAHI-IRAN لحیم ایرانی
206,248
25 250 g YIKST لحیم
225,000
26 250 g Electroloy لحیم
225,000
27 250 g ASAHI لحیم اصل مالزی
225,000
28 Solder Bar Electrosolder لحیم
312,500
29 Solder Bar Zhongshi لحیم
406,248
30 Solder Bar ARIA لحیم
406,248
31 Solder Bar ARIA لحیم ایرانی
406,248
32 50 g Mechanic 0.3mm لحیم
-
33 50g Zharf لحیم
-
34 250g BEHINEX 2.0mm لحیم
-
35 خمیر قلع آی تکس 500 گرمی لحیم
-
36 500g 2.0mm لحیم
-
37 Solder Bar Magma لحیم
-
38 خمیر قلع دو جزئی آلفا لحیم
-
39 250 g ASERAN لحیم
-
40 50 g ASERAN لحیم
-
41 100 g ASERAN لحیم
-
42 250 g RX70 لحیم
-
43 250 g ACTIVE لحیم zhong shi
-
44 100g 0.4 BEHINEX لحیم
-
45 100 g CHINE لحیم
-
46 450 g 1.57mm QUALITEK لحیم
-
47 250 g 0.71mm QUALITEK لحیم
-
48 450 g 1.2mm QUALITEK لحیم
-
49 250 g 1.57mm QUALITEK لحیم
-
50 50g BEHINEX 0.5mm لحیم
-
51 250 g ASERAN 2mm لحیم
-
52 خمیر قلع مکانیک لحیم
-
53 1Kg BEHINEX 2mm لحیم
-
54 50 g MECANIC 0.3 لحیم
-
55 100 g 0.4 ASERAN لحیم
-
56 Sorb 99% لحیم
-
57 100g 0.4 BEHINEX لحیم ایرانی
-
58 450 g 1.57mm QUALITEK لحیم آلمانی اصلی 95درصد قلع و 5 درصد نقره
-
59 250 g 0.71mm QUALITEK لحیم آلمانی اصلی 95درصد قلع و 5 درصد نقره
-
60 450 g 1.2mm QUALITEK لحیم آلمانی اصلی 95درصد قلع و 5 درصد نقره
-
61 250 g 1.57mm QUALITEK لحیم آلمانی اصلی
-
62 50g BEHINEX 0.5mm لحیم ایرانی
-
63 1Kg BEHINEX 2mm لحیم ایرانی
-
64 250g BEHINEX 2.0mm لحیم ایرانی
-
65 Solder Bar 99% INDONESIA لحیم
-
66 Solder Bar FAR لحیم
-