منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 RM9003A LED constant current control chip-ESOP8-600V-5TO8W-110D/دایور ال ای دی
-
2 AMS1117-1.8-COPY SMD REGULATOR COPY
525
3 NE555D SMD SMD-IC-COPY-TI
651
4 AMS1117-ADJ-ORIG SMD REGULATOR ORIG
722
5 79L12 748
6 78L08 760
7 2*10 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
920
8 AMS1117-ADJ SMD REGULATOR COPY
920
9 2*05 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,050
10 24C01 DIP-SERIALL E2-ATMEL
1,100
11 LM386 SMD SMD-IC
1,100
12 BT2411 آی سی Dip-Tone Ringer-8pin-Copy
1,100
13 24C01 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,100
14 BT2411 DIP-IC-Tone Ringer-8pin-Copy
1,100
15 2*07 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,180
16 DB156-G-TSC DIP-Bridge Rectifier-1.5A-800V-طرح آی سی
1,281
17 SW2811 SMD DIP-IC
1,285
18 NFSL595PBJA SMD SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi-ORIG
1,285
19 SW2811 SMD آی سی
1,285
20 2*08 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,310
21 LM358N DIP-IC-DUAL OP.AMP-ST-ORIGINAL
-
22 78M05 SMD SMD-REG-IC COPY
1,310
23 78M05 SMD آی سی SMD 78M05CDT COPY
1,310
24 TBA820M DIP-IC
1,470
25 24C16 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
1,655
26 74HC00D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
27 74HC08D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
28 24C16 SMD آی سی SMD-SERIALL E2PROM
1,655
29 74HC32D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
30 ATMLU24604CM آی سی DIP-SERIALL E2PROM=24C04
1,688
31 ATMLU24604CM DIP-SERIALL E2=24C04***
1,688
32 LM317LD-SMD-8PIN SMD-8PIN
1,705
33 74HC74D SMD SMD-TTL-IC-
1,840
34 24C02 DIP-SERIALL E2-ATMEL
1,840
35 24C02 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,840
36 TBA820M آی سی
1,840
37 NE555 SMDR SMD-IC-Orig-TI
1,861
38 4011BT SMD CMOS SMD IC-
1,966
39 2*13 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,970
40 ULN2003A SMD-IC-COPY-AZ
1,970
41 LM305N DIP-IC-
2,205
42 LM339 SMD DIP-IC-
2,205
43 LM339N DIP-IC-Copy-Texas
2,205
44 75491N آی سی
2,205
45 75492N آی سی
2,205
46 78M12 SMD آی سی
2,205
47 LM305N آی سی
2,205
48 75491N DIP-TTL-IC-
2,205
49 75492N DIP-TTL-IC-
2,205
50 78M12 SMD SMD-REG-IC-
2,205
51 4093BP CMOS DIP IC-NXP-THY-COPY
2,230
52 2*17 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
2,360
53 KA2411 DIP-IC-
2,360
54 4518B آی سی MHF4518B-TESLA-GER
2,360
55 LM 386 DIP-IC-COPY
2,390
56 LM224N DIP-IC-
2,390
57 LM272 DIP-IC-
2,390
58 LM329DZ DIP-IC-
2,390
59 LM334Z DIP-IC-
2,390
60 24C02 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
2,390
61 24C512N SMD SMD-SERIALL E2
2,390
62 LM 386 آی سی COPY
2,390
63 TL061CP DIP-IC
2,390
64 LM329DZ آی سی
2,390
65 LM272 آی سی
2,390
66 24C02 SMD آی سی
2,390
67 24C512N SMD آی سی
2,390
68 24C08 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
2,495
69 BT66-PR آی سی موزیکال/صدای زنگ تلفن/DIP
2,520
70 BT66T-26L آی سی موزیکال/DIP
2,520
71 BT66T-28L آی سی موزیکال/DIP
2,520
72 LM324 SMD SMD-IC-Op Amplifier, quad
2,570
73 75193J آی سی
2,570
74 SA571N DIP-IC-=LM571N
2,570
75 TEA1061 DIP-IC COPY
2,570
76 TEA1061 آی سی COPY
2,570
77 75193J DIP-TTL-IC-
2,570
78 TEA1061 آی سی ?? COPY
2,570
79 4060BE CMOS DIP IC-
2,625
80 74HC245D SMD SMD-TTL-IC-COPY
2,625
81 LM311-COPY DIP-IC-Copy
2,755
82 LM336-2.5 DIP-IC-
2,755
83 24C04 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
2,755
84 75150N آی سی
2,755
85 75154PC آی سی
2,755
86 LM336-2.5 آی سی
2,755
87 4073BP CMOS DIP IC-PH-THY
2,755
88 75150N DIP-TTL-IC-
2,755
89 75154PC DIP-TTL-IC-
2,755
90 ULN2003APG DIP-IC-COPY
2,755
91 74HC00N DIP-TTL-IC-
2,755
92 ADM485JRZ-SMD SMD-IC-COPY
2,755
93 AX5326S-3 DIP-IC-
2,755
94 AX5326S-3 آی سی
2,755
95 TL081CP DIP-FET Operational Amplifier, single-Copy
2,755
96 24C04 SMD آی سی
2,755
97 24C02 نصب سطحی
2,890
98 74LS161N DIP-TTL-IC-
2,940
99 40106BE CMOS DIP IC-Copy
2,940
100 4528BT SMD آی سی
2,940