منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 NE555D SMD SMD-IC-COPY-TI
651
2 2*10 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
920
3 2*05 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,050
4 24C01 DIP-SERIALL E2-ATMEL
1,100
5 LM386 SMD SMD-IC
1,100
6 BT2411 آی سی Dip-Tone Ringer-8pin-Copy
1,100
7 LM386 SMD آی سی
1,100
8 24C01 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,100
9 BT2411 DIP-IC-Tone Ringer-8pin-Copy
1,100
10 2*07 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,180
11 24C01 آی سی
1,181
12 DB156-G-TSC DIP-Bridge Rectifier-1.5A-800V-طرح آی سی
1,281
13 SW2811 SMD DIP-IC
1,285
14 NFSL595PBJA SMD SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi-ORIG
1,285
15 SW2811 SMD آی سی
1,285
16 2*08 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,310
17 LM358N DIP-IC-DUAL OP.AMP-ST-ORIGINAL
-
18 NE555 Dip-IC-Copy
1,310
19 78M05 SMD SMD-REG-IC COPY
1,310
20 78M05 SMD آی سی SMD 78M05CDT COPY
1,310
21 TBA820M DIP-IC
1,470
22 24C16 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
1,655
23 74HC00D SMD آی سی
1,655
24 74HC08D SMD آی سی
1,655
25 74HC32D SMD آی سی
1,655
26 74HC00D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
27 74HC08D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
28 24C16 SMD آی سی SMD-SERIALL E2PROM
1,655
29 74HC32D SMD SMD-TTL-IC-
1,655
30 ATMLU24604CM آی سی DIP-SERIALL E2PROM=24C04
1,688
31 ATMLU24604CM DIP-SERIALL E2=24C04***
1,688
32 74HC74D SMD SMD-TTL-IC-
1,840
33 24C02 DIP-SERIALL E2-ATMEL
1,840
34 24C02 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,840
35 TBA820M آی سی
1,840
36 NE555 SMDR SMD-IC-Orig-TI
1,861
37 4011BT SMD CMOS SMD IC-
1,966
38 2*13 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,970
39 ULN2003A SMD DIP-IC-COPY-AZ
1,970
40 ULN2003A SMD آی سی COPY-AZ
1,970
41 LM305N DIP-IC-
2,205
42 LM339 SMD DIP-IC-
2,205
43 LM339N DIP-IC-Copy-Texas
2,205
44 75491N آی سی
2,205
45 75492N آی سی
2,205
46 78M12 SMD آی سی
2,205
47 LM305N آی سی
2,205
48 75491N DIP-TTL-IC-
2,205
49 75492N DIP-TTL-IC-
2,205
50 78M12 SMD SMD-REG-IC-
2,205
51 4093BP CMOS DIP IC-NXP-THY-COPY
2,230
52 4093BP آی سی HEF4093BP-NXP-THY
2,230
53 2*17 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
2,360
54 KA2411 DIP-IC-
2,360
55 KA2411 آی سی
2,360
56 4518B آی سی MHF4518B-TESLA-GER
2,360
57 LM 386 DIP-IC-COPY
2,390
58 LM224N DIP-IC-
2,390
59 LM272 DIP-IC-
2,390
60 LM329DZ DIP-IC-
2,390
61 LM334Z DIP-IC-
2,390
62 24C02 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
2,390
63 24C512N SMD SMD-SERIALL E2
2,390
64 LM 386 آی سی COPY
2,390
65 TL061CP DIP-IC
2,390
66 LM329DZ آی سی
2,390
67 LM334Z آی سی
2,390
68 LM272 آی سی
2,390
69 TL061CP آی سی
2,390
70 24C02 SMD آی سی
2,390
71 24C512N SMD آی سی
2,390
72 78M05 SMD آی سی
2,520
73 LM324 SMD SMD-IC-Op Amplifier, quad
2,570
74 75193J آی سی
2,570
75 SA571N DIP-IC-=LM571N
2,570
76 TEA1061 DIP-IC COPY
2,570
77 TEA1061 آی سی COPY
2,570
78 UC3842B DIP-IC-COPY
2,570
79 75193J DIP-TTL-IC-
2,570
80 SA571N آی سی =LM571N
2,570
81 TEA1061 آی سی ?? COPY
2,570
82 UC3842B آی سی COPY
2,570
83 4060BE آی سی
2,625
84 4060BE CMOS DIP IC-
2,625
85 74HC245D SMD آی سی COPY
2,625
86 74HC245D SMD SMD-TTL-IC-COPY
2,625
87 LM311-COPY DIP-IC-Copy
2,755
88 LM336-2.5 DIP-IC-
2,755
89 24C04 SMD SMD-SERIALL E2-ATMEL
2,755
90 4073BP آی سی HEF4073BP-PH-THY
2,755
91 75150N آی سی
2,755
92 75154PC آی سی
2,755
93 LM336-2.5 آی سی
2,755
94 74HC00N آی سی
2,755
95 4073BP CMOS DIP IC-PH-THY
2,755
96 75150N DIP-TTL-IC-
2,755
97 75154PC DIP-TTL-IC-
2,755
98 ULN2003APG DIP-IC-COPY
2,755
99 74HC00N DIP-TTL-IC-
2,755
100 ADM485JRZ-SMD SMD-IC-COPY
2,755