منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 استوانه 01,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
412
2 گرد 03,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
412
3 گرد 04,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
575
4 استوانه 01,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
739
5 گرد 05,03 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
739
6 گوی D4 آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
1,478
7 استوانه 03,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
1,642
8 گوی D5 آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
1,970
9 استوانه 05,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
2,297
10 مستطیل 20,10,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
3,280
11 مربع 12,12,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-مربع
3,940
12 نواری آهنربا نواری نرم عرض 12 م م
-
13 استوانه 06,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
3,940
14 مربع سوراخدار 10,10,3 آهنربا N42 نئودیمیوم-مربع
4,103
15 گوی D6 آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
4,103
16 استوانه 07,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
4,103
17 حلقوی 10.03.03 آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
4,595
18 گرد 15,03 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
4,788
19 مربع 15,15,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-مربع
4,922
20 استوانه 08,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
4,922
21 حلقوی 15.03.05 آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
5,741
22 حلقوی 15.04.04 آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
6,069
23 مستطیل سوراخدار 15.10.04,04 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
7,547
24 گوی D8 آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
8,203
25 گرد 15,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
8,694
26 حلقوی 20.03.05 آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
9,022
27 استوانه 10,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
9,022
28 استوانه 10,15 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
9,190
29 استوانه 10,12 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
9,353
30 استوانه 12,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
9,353
31 حلقوی 20.04.05 آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
9,845
32 مستطیل سوراخدار 20.10.05,04 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
10,828
33 مستطیل سوراخدار 20.12.05,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
12,306
34 گرد 20,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
12,634
35 مستطیل 20,10,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
13,780
36 مستطیل سوراخدار 40,10,03,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
14,440
37 مستطیل 35,13,03 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
19,622
38 استوانه 15,15 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
21,328
39 گرد 25,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
21,328
40 مستطیل 40,12,03 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
32,810
41 مستطیل سوراخدار 40,20,05,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
35,272
42 مستطیل 40,20,10 آهنربا
63,000
43 مستطیل 40,20,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
63,000
44 مستطیل 50,25,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
83,672
45 حلقوی 50.05.06 آهنربا N42 نئودیمیوم-حلقوی
101,720
46 مستطیل 60,35,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-مستطیل
118,125
47 حلقوی 12.03.04 آهنربا
-